Angle down Atgal

Medžiai iškirsti dėl projekto įgyvendinimo

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. V17-227 pritarė Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamam projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (toliau vadinama – Projektas), finansuojamam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, paramai gauti su partnere Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Pašalinti tie medžiai, kurie trukdo statyboms
Pašalinti tie medžiai, kurie trukdo statyboms

Šio projekto tikslas – įkurti Kaišiadorių socialinių paslaugų centro savarankiškus gyvenimo namus bei pagerinti nakvynės namuose teikiamų socialinių paslaugų kokybę Geležinkeliečių tako g. 7, Kaišiadoryse.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2017 m. spalio 31 d. pasirašė sutartį, finansavimo sutartyje numatytas bendras finansavimas tinkamoms išlaidoms: 874 196,95 Eur (iš jų: Europos Sąjungos lėšos – 454 646,31 Eur, Savivaldybės lėšos – 419 550,64 Eur). Įgyvendinant Projektą, buvo parengtas techninis projektas, taip pat nupirkti statybos rangos darbai, tačiau dėl nesuderinto leidimo šalinti medžius, trukdančius naujo pastato statybai, Projekto įgyvendinimas buvo sustabdytas.

Atsižvelgiant į tai, buvo svarstomos įvairios alternatyvios projekto įgyvendinimo galimybės (pvz., galimybė projekto tikslams pritaikyti kitas savivaldybei priklausančias patalpas). Tačiau, įvertinus galimybes projektą įgyvendinti kitoje nei pirminė projekto įgyvendinimo vieta, buvo nustatyta, kad projektas pabrangtų apie 400 tūkst. Eur, tai Savivaldybė privalėtų finansuoti savo lėšomis.

Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad reikėtų koreguoti projektą, organizuoti naujus rangos darbų viešuosius pirkimus, iškiltų grėsmė, kad projektas nebūtų įvykdytas laiku ir būtų prarasta Projektui skirta Europos Sąjungos parama. LR aplinkos ministro 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D14 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D187 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) išdėstytas nauja redakcija.

Šis teisės aktas pakeitė anksčiau galiojusią leidimų saugotinų medžių ir krūmų šalinimui išdavimo tvarką ir numatė, jog leidimas kirsti saugotinus medžius ir krūmus turi būti derinamas su valstybinėmis institucijomis tik išskirtiniais atvejais (pvz., kai saugotini medžiai ir krūmai auga valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir pan.), taip pat aiškiai apibrėžė, jog leidimas saugotinų medžių ir krūmų šalinimui gali būti išduodamas ir tada, kai nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar rekonstruojant statinius. 2020 m. sausio 17 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir įvertinusi, jog nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant Kaišiadorių socialinių paslaugų centro savarankiškus gyvenimo namus, priėmė sprendimą pritarti medžių (3 ąžuolų, 1 pušies 1 liepos, 1 klevo ir 3 uosių), trukdančių Kaišiadorių socialinių paslaugų centrui įgyvendinti Projektą, šalinimui.

Atsižvelgdamas į Kaišiadorių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos priimtą sprendimą bei išanalizavus ir apsvarsčius visas įmanomas alternatyvas tolimesniam projekto įgyvenimui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė leidimą kirsti Projekte numatytus medžius. Pažymime, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija taip pat nusprendė Projekto vykdytojo sumokėtą medžių atkuriamąją vertę skirti Kaišiadorių miesto senamiestyje šalia esančių želdinių ir želdynų tvarkymui.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija neneigia želdinių ir želdynų išsaugojimo svarbos, tačiau kartu nori pabrėžti, kad, stengiantis išsaugoti medžius, negalima nepagrįstai pažeisti rizikos asmenų teisės gauti tinkamas ir prieinamas socialines paslaugas. Savivaldybės administracijos įsitikinimu, šiuo atveju viešasis interesas teikti nurodyto pobūdžio socialines paslaugas yra svarbesnis negu viešasis interesas išsaugoti nedidelį kiekį želdinių. P. S. Redakcija sužinojo, kam bus atiduota mediena. Nedideliais gabalais supjaustytas medis bus perduotas Kaišiadorių kultūros centro drožinėjimo būreliui. Jį lankantys vaikai gamins medžio skulptūras.

V. Žilionytės nuotr.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite