Angle down Atgal

Lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Ramutei Kežienei – Metų mokytojo premija

Metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti Lietuvos mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai. Premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premijos steigėja – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Kupiškio rajono Povilo Matulinio progimnazijos Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Ramutei Kežienei, vienai iš šešių Lietuvos mokytojų, premija Tarptautinę Mokytojų dieną įteikta Valdovų rūmuose už reikšmingus pasiekimus šiose srityse:

1. Pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškųjų vertybių diegimas, nuostatų pozityvumas kuriant atvirą, įtraukią mokyklą, užtikrinant mokiniams lygias galimybes ir socialiai teisingas ugdymosi / mokymosi sąlygas.

2. Meistriškumas ugdomojoje veikloje: motyvuojanti mokytojo ir mokinio sąveika, mokinių pasiekimai ir pažanga (pvz., kompetencijų ugdymo, kiekvieno mokinio pažangos, įtraukiojo ugdymo, mokymosi sunkumų turinčių ir / ar talentingų mokinių ir kiti sėkmingo ugdymo rezultatai).

3. Vertingi, inovatyvūs mokytojo metodiniai darbai (pvz., mokytojo sukurtos ir administruojamos interneto svetainės; ugdymo programos; mokymo priemonės, užduočių aplankai, ugdomųjų veiklų / pamokų įvairiose edukacinėse aplinkose aprašai; inovatyvios ugdomosios aplinkos; individualios mokinio pažangos, formuojamojo vertinimo instrumentai; nacionaliniai ir tarptautiniai projektai; autentiškos patirties sklaida už mokyklos ribų ir kt.).

4. Aktyvi, veiksminga ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje (pvz., bendradarbiavimo su mokyklos darbuotojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) (toliau –tėvai) mokinių ugdymo klausimais, veiklos darbo grupėse ar komisijose, mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimo, mokyklos projektų integraliam ir įtraukiajam ugdymui rengimo ir jų įgyvendinimo, dalykinių ir metodinių inovacijų diegimo, švietimo pagalbos mokiniams ir jų tėvams rezultatai).

5. Reikšmingas dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant švietimo strategijas (pvz., savivaldybės, regiono, šalies dokumentai, projektai, programos ir kt.).

6. Aktyvus dalyvavimas savivaldybės, šalies pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje, tyrimų, eksperimentinėje ar kitoje veikloje (pvz., draugijos, asociacijos, ekspertų komisijos, konferencijos, konsultacijos, savanorystė, straipsniai leidiniuose ir periodinėje spaudoje ir kt.).

Didžiuojamės profesionalia mokytojos pedagogine veikla siekiant asmeninės kiekvieno vaiko pažangos ir geresnių mokinių pasiekimų. Džiaugiamės svariu nacionaliniu įvertinimu!

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite