Angle down Atgal

Kuror­tas kvie­čia atvyk­ti į Seno­vi­nę ugnies nak­tį

Šį šeš­ta­die­nį, pas­ku­ti­nę vasa­ros die­ną, pajū­rio kuror­tas visus kvie­čia į Seno­vi­nės ugnies nak­tį. Bal­ti­jos šalių vie­ny­bė bus pami­nė­ta Palan­gos ir Šven­to­sios paplū­di­miuo­se.

Šįmet ren­gi­nys skir­tas gra­žiai pro­gai - Bal­ti­jos kelio 30-mečiui pami­nė­ti.

„Ši akci­ja jau vyks­ta Skan­di­na­vi­jos, Bal­ti­jos šaly­se. Per­nai Lie­tu­va prie jos pri­si­jun­gė. Idė­ja - susi­jung­ti į lau­žų gran­di­nę, kuri vyks­ta Bal­ti­jos pakran­tė­je. Turė­si­me vie­ną dides­nį lau­žą prie Palan­gos til­to, taip pat Šven­to­jo­je ir neto­li pasie­nio su Lat­vi­ja.

Prie lau­žų kvie­čia­me bend­ruo­me­nes susi­rink­ti ir kar­tu išly­dė­ti vasa­rą. Gali­ma atsi­neš­ti ir užkan­džių. Pra­ėju­siais metais susi­do­mė­ji­mas ren­gi­niu buvo labai dide­lis, tad to tiki­mės ir šį kar­tą„, - sakė Palan­gos kul­tū­ros ir jau­ni­mo cent­ro kul­tū­ri­nių ren­gi­nių koor­di­na­to­rė Moni­ka Jaru­ly­tė.

Vie­ny­bės ir drau­gys­tės lau­žai bus įžieb­ti rug­pjū­čio 31 d. 20.30 val. Palan­gos gyven­to­jai ir mies­to sve­čiai lau­kia­mi prie jūros til­to. Šven­to­jo­je ren­gi­nys vyks ties vie­ta, kur Šven­to­sios upė įte­ka į jūrą.

Beje, Palan­go­je ir Šven­to­jo­je susi­rin­ku­sių­jų lauks ne tik degan­tys lau­žai, bet ir kul­tū­ri­nė prog­ra­ma - bus ir dai­nų, ir šokių. Nepra­lei­s­ki­te!

Griežtai draudžiama „Vakarų eksprese“ paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.“

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite