Angle down Atgal

Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone

Akmenės rajono savivaldybės administracija nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. kartu su partneriais: Akmenės rajono paramos šeimai centru ir VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centru, vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Akmenės rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes (skyrybos, problemos auklėjant vaikus, netektis, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, smurtas šeimoje, konfliktai ir kt.).

Projekto tikslinė grupė – Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos.

Kompleksiškai teikiamos paslaugos sudaro galimybę Savivaldybėje gyvenančioms šeimoms gauti pagalbą arba informaciją, reikalingą įvairaus pobūdžio problemoms spręsti.

Projekto vykdymo metu teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vaikams:

 1. Pozityvios tėvystės mokymai. Paslauga yra teikiama šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, poroms, galvojančioms kurti šeimą, jaunoms šeimoms.
 2. Psichosocialinė pagalba:
  1. Socialinio darbuotojo teikiamos konsultacijos krizę išgyvenančioms šeimoms.
  2. Individualios psichologo teikiamos konsultacijos šeimos nariams.
  3. Grupinės psichologo teikiamos konsultacijos.
  4. Mediacijos paslauga. Paslaugų gavėjai – asmenys, kuriems padedama išvengti galimo teisminio bylinėjimosi ir nuobaudų-civilinių ieškinių, baudžiamųjų bylų inicijavimo. Mediacijos taikymas padės įtemptą ginčo nagrinėjimo procesą pakeisti derybomis, orientuotomis į abi puses tenkinančio sprendimo priėmimą.
 3. Šeimos įgūdžių ugdymas. Paslauga teikiama šeiminio gyvenimo įgūdžių stokojančioms šeimoms, daugiavaikėms šeimoms.
 4. Vaikų priežiūros paslaugos. Paslauga teikiama tėvams, kai jie dalyvauja mokymuose ar veiklose. Prižiūrimi vaikai nuo 3 metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą.

Šeimos, norinčios dalyvauti veiklose, užsiėmimuose, gauti pagalbą krizių atvejais, gali kreiptis į Akmenės rajono paramos šeimai centro veiklų koordinatorę, pirmadieniais–penktadieniais, nuo 9.00 val. iki 13.00 val., adresas: Dvaro g. 15, Agluonų k., Akmenės seniūnija, mob. 8 607 98892.

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. prie šio Projekto partneriu tapo Akmenės rajono socialinių paslaugų namai. Sudaromos sąlygos Savivaldybės gyventojams gauti asmeninio asistento paslaugas. Asmeninio asistento paslauga teikiama asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, kurie lanko švietimo įstaigas, dirba ar ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje.

Asmeninio asistento paslaugos gavėjai – asmenys nuo 16 metų, kuriems neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai ar vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą, ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai (įtėviai), globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių ar kitą seniūno įgaliotą socialinį darbuotoją ir pateikia Prašymą asmeninio asistento paslaugoms gauti.

Visos Projekte vykdomos veiklos ir asmeninio asistento paslaugų teikimas yra nemokami, finansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite