Angle down Atgal

Koks jis mie­las – vie­naau­sis auk­si­nis ret­ri­ve­ris!

Ma­žie­ji auk­si­niai ret­ri­ve­riai yra to­kie mie­li. O štai šis – ypač. Ne­pai­sant jo iš­vaiz­dos trūku­mo, šis ma­žy­lis kaip tik trau­kia sa­vo išs­kir­ti­nu­mu. Jis gimė tik su vie­na au­si­mi, ku­ri da­bar „įsi­taisė“ gal­vos vi­du­ry­je.

Rae yra švel­nus, žais­min­gas, la­bai drau­giš­kas šu­ny­tis. De­ja, per gim­dymą bu­vo su­ža­lo­tas ir ne­te­ko vie­nos au­sies. Keis­čiau­sia tai, kad kuo la­biau šu­niu­kas au­go, tuo la­biau į vi­durį pa­si­stūmė jo vie­nin­telė au­sytė. Ši jo gi­mi­mo trau­ma Rae pa­darė la­bai išs­kir­tinį. Kai jo šei­mi­ninkė Sam pa­si­da­li­jo sa­vo au­gin­ti­nio vaiz­do įra­šu so­cia­li­nia­me tink­le, šį šu­nelį pa­matė dau­gybė žmo­nių. Jis kaip­mat pa­pli­to, ta­po po­pu­lia­rus. Šiam ma­žy­čiam auk­si­niam ret­ri­ve­riui ne­įma­no­ma lik­ti abe­jin­gam. Pa­ma­čiu­si, kiek dėme­sio su­lau­kia jos au­gin­ti­nis, Sam su­kūrė so­cia­li­nia­me tink­le jo an­ketą, jog gerbė­jai galėtų sek­ti šio ža­vuo­lio gy­ve­nimą.

Pa­reng­ta pa­gal Bo­red­pan­da.com

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite