Angle down Atgal

Ka­ran­ti­no vi­ta­mi­nai

„Etap­lius“ skai­ty­to­jams ta­len­to ir fan­ta­zi­jos tik­rai ne­stin­ga – pa­skel­bus kon­kursą „Ka­ran­ti­no vi­ta­mi­nai“, eilė­raš­čių su­lau­kia­me kiek­vieną sa­vaitę. Spaus­di­na­me kon­kur­so da­ly­vių eilė­raš­čius, pri­min­da­mi – šmaikš­čiau­siai apie ka­ran­tiną pa­ra­šiu­sių skai­ty­tojų lau­kia re­dak­ci­jos įsteig­ti pri­zai.

XXX
Nu­ka­ma­vo ka­ran­ti­nas,
tad pra­dėjo švęst Mar­ty­nas.
Čia Kalė­dos, čia Nau­jie­ji –
vis į par­duo­tuvę ėjo.
Bu­te­lių tuš­čių daugė­jo
ir Mar­ty­nas pra­regė­jo;
jis pa­matė vieną dieną
vi­rusą ro­po­jant sie­na!
Antrą, tre­čią,... gal de­šimtą,
o iš vi­so jų – gal šimtą.
Kėdei koją tuoj iš­laužė
ir tuos vi­ru­sus iš­daužė.
XXX
Ramū­nui nu­ti­ko tai, ko ne­laukė, –
nuo ci­ga­retės už­si­degė kaukė.
Ug­nelė pra­de­gi­no kaukė­je skylę,
kaip eis pas Ži­vilę – ūsai nu­svilę...
XXX
Ju­bi­liejų švęst už sta­lo
po sa­vaitės kvie­čia Jo­nas,
bet prie­š tai sve­čiai pri­va­lo
pa­si­skie­pyt nuo ko­ro­nos.
XXX
Daug dir­bo hid­ro­geo­lo­gai
ir kai at­sėli­no ru­duo,
iš gręži­nio jų ėmė verž­tis
gai­vus, ne­pap­ras­tas van­duo.
Van­duo tas daug ligų iš­gy­do,
nuo gri­po pa­de­da jo vo­nios,
ta­čiau svar­biau­sia jo sa­vybė –
jis žu­do vi­rusą ko­ro­nos.
Toks Vik­to­ras tik tris sa­vai­tes
kas­dien po bu­te­liuką gėrė,
ko­ro­nos vi­ru­sas ap­kvaitęs
kaip sap­nas din­go – neištvėrė.

Vis­va­ldas Šal­tis

Švie­sa ne­pa­liks mūsų
Mūsų Sielą no­ri įspraus­ti į kampą,
Į triu­šių nar­vus mus no­ri su­gin­ti,
Gy­ve­na­me baimės re­zer­va­tuo­se,
Pra­bun­da­me ne­ži­nio­je, tuoj pa­sa­kys:
„Tiek ir tiek už­sikrėtė, 
o tu sėdėk na­mie,
Maistą ir vais­tus pri­sta­ty­si­me 
į na­mus.“

Tai blo­giau ne­gu pra­sčiau­sias 
kalė­ji­mas,
Iš kalė­ji­mo at­bu­vus 
sa­vo laiką ga­li­ma išei­ti,
O iš to koš­ma­ro – jo­kios išei­ties.
Įbau­gin­tas Žmo­gus tam­pa žvėri­mi, jo
Po­žiū­ris su­siaurė­ja, ja­me įsi­ku­ria
Tuš­tu­ma, ku­rią už­pil­do 
ne­pa­si­tikė­ji­mas,
Užkrės­tas ne­pil­na­ver­tiš­ku­mo 
ba­ci­lo­mis.

Bai­su, kai pri­me­na­mos bu­vu­sios 
li­gos
Ar ligų simp­to­mai, ži­nok, 
tau yra
Aler­gi­nis bron­chi­tas, su­prask, 
tu vie­nas iš
Pirmųjų pa­kliū­si ant pan­de­mi­jos 
eša­fo­to!

Sut­ry­pia mūsų ge­riau­sius jaus­mus
Ir dar sa­dis­tiš­kai ty­čio­ja­si, už­ver­čia
Bai­saus ne­ga­ty­vo, nea­py­kan­tos nuo­dų
Ant am­žiaus nu­ba­lintų 
ar­timųjų galvų...

Svar­biau­sia, kad žmonės ne­pla­nuotų,
Nes neaiš­ku, kas mūsų lau­kia ry­toj...
Po pusės metų užplūs ant­ra
Pan­de­mi­jos ban­ga, po metų – tre­čia...

Žmonės su­trin­ka, nu­sto­ja bend­rau­ti,
Tai – pa­si­ty­čio­ji­mas iš Žmo­gaus,
Iš Žmo­ni­jos. Jei ne­si­svei­kin­si­me,
Neap­si­ka­bin­si­me, tap­si­me žvėri­mis.

Die­vu rei­kia tikė­ti, 
o ne gy­ven­ti ri­tua­lais.
Mūsų ne­nu­galės Pan­de­mi­jos siau­bas,
Dva­sin­gai tvirtų ne­įvei­kia Baimė,
Grūdi­na laik­me­čio pa­tir­tys nau­jos.

Am­ži­no­ji Švie­sa ne­pa­liks mūsų,
Ji pa­sieks mus per ne­tek­tis ir kan­čias.
Ne­bi­jo­ki­me, nė se­kun­dei nea­be­jo­ki­me,
Gy­vybės žaizd­ras neišblės mu­my­se!

Aš ir tu lauk­si­me skiepų
Už­da­ro kas de­šimtą mo­kyklą, 
siau­bas, koš­ma­ras,
Vėl nuo­to­li­niu būdu su sūnu­mi 
teks mo­ky­tis, o jei
Abu­du iš­ke­liau­tumė­me į 
Pra­no Juo­za­po žemę...

Oho! Te­nai šim­tas de­vy­nias­de­šimt 
vie­na sa­la,
Kli­ma­tas ark­ti­nis. Au­ga sa­ma­nos, 
kerpės,
Gy­ve­na lapės, paukš­čiai, 
gren­lan­di­niai ruo­niai,
Vėpliai, nar­va­lai, del­fi­nai. 
Bal­tie­ji lo­kiai...

Ba­dau­ti ne­teks. Ne­bent
nuo lo­kių slaps­ty­tis,
Pra­no Juo­za­po le­dinė­je 
žemė­je nėra vi­rusų,
Sa­la ne­gy­ve­na­ma, būsi­me 
vie­ni iš pirmųjų,
Ofi­cia­liai ap­si­gy­venę 
tarp vėplių ir ruo­nių.

O tam­su­sis alus? 
Ai­riš­ko vis­kio šla­ke­lis,
Liū­desį vai­kan­tis ir 
nuo­taiką ry­tais ke­lian­tis?
Kaip sūnus ap­sieis be da­bar­ties 
tech­no­lo­gijų,
To to­li­ma­ja­me kraš­te nė 
su ži­bu­riu ne­su­ra­si?

Lik­si­me, kur gy­ve­na­me, 
ir su tau­tie­čiais ne­kant­riai
Lauk­si­me pirmųjų, lauk­si­me 
ant­rųjų skiepų,
Kol vi­ru­sams Lie­tu­vos žemė­je 
ne­be­bus sau­gu.

Jo­nas Iva­naus­kas,
2020 m. gruod­žio 5 d., 
Jo­niš­kis
 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite