Angle down Atgal

Kad tė­vai ga­lė­tų pail­sė­ti, jų vai­kai su pro­to ne­ga­lia ve­ža­mi į Sa­lan­tus…

Ne­su­si­du­rian­tiems su to­kiu gy­ve­ni­mo iš­šū­kiu, ko ge­ro, sun­ku ir su­pras­ti, kaip žmo­gus ga­li tap­ti ka­li­niu sa­vo pa­ties na­muo­se. De­ja, tė­vai, ku­rių jau su­au­gę vai­kai tu­ri pro­ti­nę ar psi­chi­kos ne­ga­lią, kas­dien yra „pri­riš­ti“ prie sa­vo var­ge­lio – jiems nė­ra jo­kio po­il­sio, jo­kių atos­to­gų.

Net su­sirg­ti pa­tiems ne­va­lia. Kaip sa­kė Plun­gės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė, kar­tais ke­liems tė­vams vis­gi nu­per­ka­ma trum­pa­lai­kio ato­kvė­pio pa­slau­ga ir ku­riam lai­kui ne­įga­lūs jų vai­kai iš­ve­ža­mi į spe­cia­li­zuo­tą įstai­gą Sa­lan­tuo­se. Plun­gė­je šios pa­slau­gos nie­kas ne­tei­kia, bet pa­na­šu, kad tik­rai rei­kė­tų.

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui, po­sė­džia­vu­siam pra­ėju­sią sa­vai­tę, in­for­ma­ci­ją apie lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­gos po­rei­kį pa­tei­kė Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro Die­nos cen­tro va­do­vė Au­re­li­ja Grikš­tie­nė.
Spe­cia­lis­tė ak­cen­ta­vo, jog į lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­gą įei­na vi­sas bū­ti­nų pa­slau­gų kom­plek­sas as­me­nims su pro­to ir (ar) psi­chi­kos ne­ga­lia bei jų tė­vams ar glo­bė­jams, kai pas­ta­rie­ji dėl įvai­rių prie­žas­čių lai­ki­nai ne­ga­li pri­žiū­rė­ti ne­įga­lių as­me­nų, ku­riems rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė slau­ga ir prie­žiū­ra.
Die­nos cen­tro pa­da­li­ny­je su­au­gu­sie­siems su ne­ga­lia yra tei­kia­mos už­im­tu­mo pa­slau­gos tik die­nos me­tu. Va­ka­rop vi­si ke­liau­ja na­mo. Il­ges­nę, ke­lių die­nų ar sa­vai­čių ato­kvė­pio pa­slau­gą, ku­ri yra trak­tuo­ja­ma kaip trum­pa­lai­kės so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­ga, ga­li teik­ti tik tos įstai­gos, ku­rios tu­ri spe­cia­lią li­cen­ci­ją (il­ga­lai­kei, trum­pa­lai­kei so­cia­li­nei glo­bai su­au­gu­siems as­me­nims su ne­ga­lia).
A. Grikš­tie­nė ap­gai­les­ta­vo, jog Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras to­kios li­cen­ci­jos ne­tu­ri. No­rint gau­ti li­cen­ci­ją, rie­kia spe­cia­liai to­kiems žmo­nėms pri­tai­ky­tų pa­tal­pų – mie­ga­mų­jų, ben­drų erd­vių, tu­a­le­tų, du­šų, lif­tų. Ta­čiau jų cen­tre tam ga­li­my­bių ir lais­vų pa­tal­pų nė­ra.
O tai, kad lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­gos Plun­gė­je rei­kia, pa­ro­dė ir at­lik­ta tė­vų ap­klau­sa, ku­rių ne­įga­lūs vai­kai lan­ko Die­nos cen­trą. Iš vi­so bu­vo ap­klaus­ti 27 as­me­nys, iš ku­rių be­veik treč­da­lis – aš­tuo­ni – pa­si­sa­kė „už“. Dar ke­tu­ri nu­ro­dė, jog to­kia pa­slau­ga pa­si­nau­do­tų esant po­rei­kiui, ki­ti pa­slau­gos ne­pa­gei­da­vo.
Kaip pa­ste­bė­jo A. Grikš­tie­nė, ap­klau­so­je da­ly­va­vo tik tie tė­vai, ku­rių vai­kai lan­ko Die­nos cen­trą, ta­čiau rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, jog vi­so­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je yra ne­ma­žai šei­mų, ku­rios su­au­gu­sius vai­kus su ne­ga­lia pri­žiū­ri ir slau­go vien tik pa­tys na­muo­se. Ne­abe­jo­ti­nai ir tarp jų at­si­ras­tų bent ke­le­tas, ku­rie no­rė­tų lai­ki­nai at­si­kvėp­ti.
Spe­cia­lis­tės ma­ny­mu, šią pa­slau­gą ga­lė­tų teik­ti tos įstai­gos, ku­rios tu­ri li­cen­ci­ją. Pa­vyz­džiui, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė. Tik rei­kė­tų ap­skai­čiuo­ti, kiek pla­nuo­ja­ma vie­tų, kiek dar­buo­to­jų ir kiek vi­sa tai kai­nuo­tų, mat žmo­gus su pro­to ne­ga­lia tu­ri bū­ti pri­žiū­ri­mas iš­ti­są pa­rą. Pa­vyz­džiui, vie­no so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jo eta­to iš­lai­ky­mas per mė­ne­sį kai­nuo­ja 900 eu­rų (tai ir at­ly­gi­ni­mas, ir mo­kes­čiai, ir nak­ti­nis dar­bas). O trum­pa­lai­kio ato­kvė­pio pa­slau­ga ga­li bū­ti tei­kia­ma iki pu­sės me­tų…
G. Va­sy­lie­nė pa­sa­ko­jo, jog ne­sant to­kios pa­slau­gos pas mus, ten­ka ją pirk­ti iš kai­my­nų. Kon­kre­čiau – iš sa­lan­tiš­kių, ku­rie tu­ri są­ly­gas ir li­cen­ci­ją. Be to, rei­kia re­zer­vuo­ti vie­tą iš anks­to. „Ne­se­niai už­sa­kė­me ten vie­tą dviem šei­mos vai­kams. Apgyvendinsime juos dviem sa­vai­tėm, o tė­vus iš­lei­si­me pail­sė­ti į už­sie­nį“, – sa­kė Plun­gės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja.
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Ba­gu­žis svars­tė, jog gal ne­la­bai ge­rai „trenk­tis“ žmo­nėms į Sa­lan­tus ir kad mū­sų Sa­vi­val­dy­bė tu­ri mo­kė­ti jiems pi­ni­gus? Siū­lė ge­riau kal­bė­tis su mū­sų li­go­ni­nės di­rek­to­riu­mi An­ta­nu Mar­tu­se­vi­čiu­mi ir ieš­ko­ti ga­li­my­bių šią pa­slau­gą teik­ti Plun­gė­je. Tam pri­ta­rė ir ki­ti ko­mi­te­to na­riai, sa­ky­da­mi, kad bū­ti­na ap­svars­ty­ti dar bent ke­lis va­rian­tus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite