Angle down Atgal

Ką reikia žinoti apie komunalinių atliekų surinkimą ir paslaugų įkainius

Ignalinos rajono savivaldybei pranešus apie komunalinių paslaugų teikimo įkainių pasikeitimą 2020 metais Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir SĮ „Kompata“ sulaukia gyventojų skambučių. Ignalinos rajono savivaldybės administracija nori paaiškinti rajono gyventojams, kokie pasikeitimai bus ateinančiais metais ir sprendimo padidinti komunalinių paslaugų teikimo įkainių dydžius priežastis.

Savivaldybės įmonė „Kompata“ yra Ignalinos rajono savivaldybės įmonė, teikianti komunalines paslaugas. 1995 metais ji pradėjo veikti kaip UAB „Kompata“, o 2016 m. gruodžio 2 d. Ignalinos rajono savivaldybės sprendimu pertvarkyta į SĮ „Kompata“.

Įmonė nuo seno teikia ne tik atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo bei komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo funkcijas. Įmonės veiklos sritys yra gatvių ir kelių valymas, barstymas, krovininių automobilių ir įrenginių nuoma, kraštovaizdžio tvarkymas, šaligatvių valymas ir priežiūra, viešųjų erdvių apšvietimas ir priežiūra, fontanų priežiūra ir kitos. Metams einant, keitėsi ne tik įmonės veiklos sritys, didėjo ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimai. Įmonė pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus vykdo vieningą atliekų apskaitą, 2020 metais ypač daug dėmesio teiks antrinių žaliavų tvarkymui. Įmonės darbuotojai dirba su vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema ir elektronine įmokų už komunalines atliekas administravimo sistema.

Nuo 2017 metų įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius kito nežymiai. 2018 ir 2019 metais jis liko tas pats. Didesnė problema ir kliuvinys kokybiškam paslaugų teikimui buvo dažna darbuotojų kaita. Tad spaudoje pasirodžiusi informacija, kad įmokos už komunalines paslaugas padidėjo dėl išaugusio darbuotojų skaičiaus įmonėje yra neteisinga.

Šiuo metu pagrindinė darbuotojų, administruojančių teikiamas paslaugas, užduotis yra suvesti į elektroninę sistemą visus Ignalinos rajono nekilnojamojo turto objektus ir su jų savininkais sudaryti arba atnaujinti paslaugų teikimo sutartis, o tai reikalauja ir laiko ir žmogiškųjų išteklių. Daugiausia sunkumų šiame darbe kyla dėl to, kad SĮ „Kompata“ savo rankose neturi savaime atsinaujinančios nekilnojamojo turto objektų ir jų savininkų duomenų bazės, todėl duomenis apie paslaugų gavėjus gauna tik tuomet, kai gauna jų pasikeitimą įrodančius dokumentus. SĮ „Kompata“ kviečia gyventojus bendradarbiauti ir elgtis pilietiškai – laiku pranešti įmonei (arba pas Jus besilankantiems įmonės vadybininkams) apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, pasikeitusį būste registruotų ar faktiškai gyvenančių žmonių skaičių, mirusius nekilnojamojo turto savininkus, paveldėtą turtą ir pan. Tuomet bus mažiau nesusipratimų ir paslaugų administravimo sistema veiks sklandžiau.

Kaip buvo skelbiama Ignalinos rajono spaudoje ir internete, nuo 2020 m. sausio 1 d. keisis įmokų už komunalines paslaugas dydžiai. Gyvenamosios paskirties objektų, kurie naudojasi bendrojo naudojimo ir individualiais konteineriais savininkai mokės 2,20 Eur per mėnesį. Iki šiol pastovioji dalis buvo 1,63 Eur. Bendruosius konteinerius naudojantiesiems bus skaičiuojama kintamoji dalis - 1,55 Eur už vieną gyventoją (iki šiol buvo 1,48 Eur). Individualių konteinerių naudotojams kintamoji dalis bus skaičiuojama pagal mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimų dažnumą.

SĮ „Kompata“ taip pat atkreipia dėmesį, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitus mokesčių už komunalines paslaugas dydžiui, Ignalinos rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto savininkai, sudarę sutartis su SĮ „Kompata“ ne anksčiau kaip 2017 metais, kai įsigaliojo naujos Ignalinos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės ir nauji komunalinių paslaugų teikimo sutarčių šablonai, sutarčių persirašinėti neturės, nes jų turimose sutartyse yra punktas, kad Ignalinos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus naujas komunalinių atliekų susikaupimo normas, komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir jų tvarkymo paslaugų įkainius, jie įsigalioja po paskelbimo vietinėje spaudoje ir įmonės internetinėje svetainėje adresu www.kompata.lt. Persirašyti sutartis yra kviečiami gyventojai, sudarę sutartis iki 2017 metų, nes jie moka nedvinarę įmoką. Jiems gali būti išsiųsti atitinkami pasiūlymai raštu pagal SĮ „Kompata“ turimus duomenis. Taip pat SĮ „Kompata“ primena, kad gyventojai, sudarę sutartis pagal standartines sąlygas, yra kviečiami pasirašyti sutartis pagal individualias sąlygas.

Dar viena naujovė (arba, tiksliau, sugrąžinta sena tvarka), kuri bus nuo 2020 metų, yra mišrių komunalinių atliekų vežimas iš individualių konteinerių kas antrą savaitę (iki tol buvo du kartus per mėnesį). Atliekų išvežimo grafikus galima rasti tinklalapyje www.kompata.lt.

SĮ „Kompata“, skatindama gyventojus rūšiuoti atliekas, sieks visoje Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje išdalinti individualius antrinių žaliavų konteinerius, skirtus popieriaus, plastiko ir metalo atliekoms. Jie bus aptarnaujami nemokamai. Priimdamas rūšiavimo konteinerį, asmuo turės pasirašyti jo panaudos sutartį, o kartu ir atnaujintą komunalinių paslaugų teikimo sutartį. Asmuo, atsisakantis rūšiuoti atliekas ir priimti antrinių žaliavų konteinerį, turės sutarties priede tai patvirtinti. Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, tokie gyventojai turės mokėti du kartus didesnę paslaugų teikimo įmoką nei rūšiuojantieji. Tol, kol konteineriai dar nėra išdalinti ir žmonės nėra patvirtinę atsisakymo rūšiuoti atliekas, dviguba kaina nebus skaičiuojama.

Kasmet į UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ SĮ „Kompata“ pristato apie 3000 t komunalinių atliekų. Ateityje, skatindami gyventojus rūšiuoti atliekas, planuojame į sąvartyną pristatomų atliekų kiekį sumažinti apie 300 t per metus.

Įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą padidinimas įvyko dėl keleto priežasčių. Pirmiausia Ignalinos rajono savivaldybė atkreipia dėmesį, kad jos buvo padidintos tik tiek, kad padengti atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudas. Spaudoje pasirodžiusi informacija, kad į įkainį įskaičiuojama skola, yra nepagrįsta.

Įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą dydžiai nebuvo perskaičiuojami trejus metus, nors Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikoje yra pažymėta, kad būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos turi būti perskaičiuojamos kasmet, atsižvelgiant į paslaugos teikimo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus.

O pokyčių buvo didelių. Dar 2017 m. balandį UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ daugiau nei per pusę padidino atliekų priėmimo į sąvartyną įkainį (vadinamąjį vartų mokestį) padidino 2,13 kartų ir tai neigiamai paveikė įmonės veiklos rezultatus.

Ši diagrama parodo, kaip keitėsi SĮ „Kompata“ komunalinių atliekų surinkimo paslaugos veiklos rezultatai nuo 2015 metų, augant UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ vartų mokesčiui. Panašu, kad 2020 metais įmonei tenkantys mokesčiai ir kitos veiklos sąnaudos nemažės, o tik didės, tad paslaugų teikimo įkainiai buvo neišvengiami, norint, kad įmonė nepatirtų nuostolių.

Trejus metus užtrukęs Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl įkainio didinimo priėmimas yra žymiausias veiksnys, lemiantis tai, kad komunalinių atliekų surinkimo, tvarkymo ir administravimo paslaugų savikaina Ignalinos rajono savivaldybėje tapo ženkliai didesnė.

SĮ „Kompata“ dėkoja visiems Ignalinos rajono savivaldybės gyventojams už bendradarbiavimą ir linki laimingų 2020 metų.

Paslaugų administravimo skyriaus vadovė Joana Lichadziauskienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite