Angle down Atgal

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje - gausybė reikšmingų sprendimų

Savivaldybės taryba karantino sąlygomis tęsia darbą nuotoliniu būdu. Gegužės 28 d. tarybos posėdis vyko elektroninėmis ryšio priemonėmis. Posėdyje priimti 22 sprendimai. Svarstytas turto, ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas, Savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2019 m. veiklos ataskaita, pakeisti šios įmonės nuostatai, pritarta trumpalaikei paskolai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2020 metų veiksmų planas, taip pat svarstyti kiti įvairūs klausimai.

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SU SAVIVALDYBĖS DISPONUOJAMU TURTU SUSIJĘ SPRENDIMAI

Taryba nusprendė perduoti viešajai įstaigai Jurbarko ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti pagal turto patikėjimo sutartį universalų stacionarų rentgeno diagnostikos medicinos prietaisą C90 Philips, įsigytą už valstybės biudžeto lėšas – 199 000,00 Eur.

Priimtas Tarybos sprendimas T2-155 „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Jurbarko ligoninei“.

Taryba nusprendė perduoti Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įsigytą vykdant projektą „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliam ugdymui“. Įsigijimo vertė – 44 440,74 Eur, finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 85 proc. (37 774,62 Eur), savivaldybės biudžeto lėšos – 15 proc. (6 666,12 Eur), pagal Savivaldybės tarybos sprendimo priede nurodytą perduodamo turto sąrašą.

Priimtas tarybos sprendimas T2-156 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai“.

Taryba leido Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinei mokyklai ne konkurso tvarka nuomoti patalpas trumpalaikiams renginiams ir nustatė nuomos kainas.

Priimtas tarybos sprendimas T2-157 „Dėl leidimo Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinei mokyklai nuomoti patalpas ir teikti paslaugas bei paslaugų įkainių patvirtinimo“.

Taryba nusprendė perduoti Jurbarko kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, įsigytą vykdant projektą „Jurbarko kultūros centro modernizavimas“. Turto įsigijimo vertė – 126 648,08 Eur, finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo) lėšos – 46 960,49 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (VIP) – 55 408,87 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 24 278,72 Eur.

Taip pat perduota vėdinimo sistema su rekuperatoriumi, įsigijimo vertė – 38 460,68 Eur, finansavimo šaltiniai: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (VIP) – 38 000,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 460,68 Eur.

Priimtas tarybos sprendimas T2-158 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko kultūros centrui“.

Taryba leido Jurbarko rajono savivaldybės administracijai konkurso tvarka išnuomoti Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas:

1.1. 21,79 kv. m bendro ploto patalpas negyvenamojoje patalpoje (unikalus Nr. 4400-2064-8155:6341, patalpa pirmajame aukšte pažymėta indeksu I-23 – 17,27 kv. m ir 4,52 kv. m bendro naudojimo patalpų) Kauno g. 36, Jurbarke;

1.2. 101,86 kv. m bendro ploto patalpas, (unikalus Nr. 9498-2000-8013, patalpos pirmajame aukšte pažymėtos indeksais nuo 31 iki 36). Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarke, viešo maitinimo veiklai;

1.3. 15,51 kv. m patalpą kirpyklos veiklai administraciniame pastate Kaštonų g. 2, Raudonės mstl., Jurbarko r. sav. (pastatas pažymėtas plane 1B2p, unikalus Nr. 9497-6003-3010, patalpa pažymėta indeksu 2-7).

Nustatė nuomos terminą – iki 2025 m. gegužės 1 d.– ir pradinę nuomos kainą:

1.1. papunktyje nurodytų patalpų – 0,25 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

1.2. papunktyje nurodytų patalpų – 1,14 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

1.3. papunktyje nurodytų patalpų – 0,42 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Priimtas tarybos sprendimas T2-162 „Dėl patalpų Kauno g. 36 ir Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarko m., bei Kaštonų g. 2, Raudonės mstl. Jurbarko r. sav., nuomos“.

Taryba pritarė perduoti VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ panaudos pagrindais turtą, reikalingą įstaigos veiklai. Pratęstas turto panaudos terminas, kad įstaiga galėtų dalyvauti projektinėje veikloje.

Priimtas tarybos sprendimas T2-160 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“.

Taryba leido Jurbarko rajono savivaldybės administracijai iki 2025 m. gegužės 1 d. perduoti panaudos pagrindais asociacijai Jurbarko teniso klubui asociacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį Jurbarko mieste: teniso kortą, poilsiavietę, konteinerinę patalpą CONTAINEX RAL7035R ir įgaliojo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su nurodyto turto panauda.

Taryba nustatė, kad panaudos gavėjas nurodytu turtu privalo leisti naudotis miesto bendruomenei.

Priimtas tarybos sprendimas T2-163„Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Jurbarko teniso klubui“.

TARYBA LEIDO, ESANT POREIKIUI, IMTI TRUMPALAIKĘ PASKOLĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO

Prognozuojant gyventojų pajamų mokesčio įplaukų sumažėjimą į savivaldybės biudžetą, Savivaldybės taryba leido Savivaldybės administracijai imti 2 343 000 (dviejų milijonų trijų šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių) eurų trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti, paskolą imant dalimis pagal poreikį.

Priimtas tarybos sprendimas T2-164 „Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto“.

LEISTA „SKALVIJOS“ NAMAMS TEIKTI ILGALAIKĖS IR TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS NE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE GYVENANTIEMS ASMENIMS

Taryba leido Skalvijos namams, esant laisvų vietų, teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas ne Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenantiems asmenims, bet nustatė, kad pirmenybę gauti socialines paslaugas Skalvijos namuose turi Jurbarko rajono savivaldybės gyventojai.

Priimtas tarybos sprendimas T2-169 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams“.

PATVIRTINTAS SPRENDIMŲ DĖL DERYBAS LAIMĖJUSIŲ KANDIDATŲ, PERKANT NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU, PRIĖMIMO IR PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

Taryba patvirtino Sprendimų dėl derybas laimėjusių kandidatų, perkant nekilnojamąjį daiktą Jurbarko rajono savivaldybės vardu, priėmimo ir pirkimo sutarties sudarymo tvarkos aprašą. Tarybos sprendimas T2-167.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 ir 69 punktų nuostatomis, kuriose nustatyta, kad nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu atveju perkančioji organizacija (administracija) pirkimo sutartį sudaro savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „JURBARKO PLANAS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA IR KEIČIAMI ĮMONĖS ĮSTATAI

Taryba patvirtino Savivaldybės įmonės „Jurbarko planas2019 metų veiklos ataskaitą.

Priimtas tarybos sprendimas T2-168 „Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2019 metų veiklos ataskaitos“.

Tarybos sprendimu T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl SĮ „Jurbarko planas“ buveinės pakeitimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ įpareigojo Savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti pakeistus įmonės įstatus.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatas savivaldybės įmonės įstatų tvirtinimo ir keitimo klausimas priskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai.

Pakeisti savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ įstatai įsigalioja nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

PAKEISTI SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatus ir lėšų naudojimo taisykles.

Naujose nuostatuose nenumatomos lėšos paveldosauginių objektų tyrimams ir tvarkybai. Nuostatai papildyti punktais, kurie leidžia fondo lėšas naudoti rinkodaros priemonėms, patalpų nuomai ir mokymų sertifikatams įsigyti.

Smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo taisyklėse atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai, išbraukti punktai, kurie numatė pirmumo teisę gauti paramą.

Nustatyti nauji maksimalūs fondo paramos dydžiai pareiškėjams. Numatyta galimybė remti naujai steigiamą verslą, maksimalūs dydžiai padengti patalpų nuomos kaštus, mokymų sertifikatų įsigijimą, rinkodaros priemonių kaštus.

Numatyta prievolė viešosioms įstaigoms ir asociacijoms pateikti dokumentus apie dalininkus ir finansavimo šaltinius.

Priimtas tarybos sprendimas T2-170 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

PRITARTA PROJEKTUI „VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO VIETŲ ĮRENGIMAS NEMUNO UPĖJE“

Taryba pritarė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Nemuno upėje“, kurio paraiška bus teikiama dotacijai gauti iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos. Taip pat įsipareigojo projekto įgyvendinimui skirti ne mažiau kaip 30 proc. tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, ir netinkamų, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinų, išlaidų finansavimui.

Atsižvelgiant į patvirtintus LR aplinkos ministerijos minimalius reikalavimus, kuriuos privaloma atitikti norint gauti dotaciją projekto finansavimui, ir vertinimo kriterijus, įrengti vandens transporto nuleidimo vietas siūloma:

1. Smalininkų mieste;

2. Veliuonos miestelyje.

Preliminari projekto vertė 72 000,00 Eur, iš jų Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos (iki 70 proc.) – 50 000,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos (ne mažiau kaip 30 proc.) – 22 000,00 Eur.

Priimtas tarybos sprendimas T2-171 „Dėl pritarimo projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Nemuno upėje“.

PRIIMTI SPRENDIMAI, REGLAMENTUOJANTYS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBĄ

Taryba nustatė klasių (grupių) skaičių ir mokinių (vaikų) skaičių 2020–2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir įsipareigojo skirti mokykloms trūkstamas lėšas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. realiai numatomam bendrojo ugdymo klasių ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiui išlaikyti.

Priimtas tarybos sprendimas T2-165„Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2020–2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose“.

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 metų veiksmų planą.

Priimtas tarybos sprendimas T2-173 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020–2022 metams patvirtinimo

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.

Priimtas tarybos sprendimas T2-172 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Taryba pagal galiojančius teisės aktus pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatus. Be kitų pakeitimų, nuostatuose numatyta galimybė sporto tarybai dirbti nuotoliniu būdu, kai reikalingas operatyvus sprendimas, bet nėra galimybių surengti posėdį tiesiogiai dalyvaujant sporto tarybos nariams.

Priimtas tarybos sprendimas T2-174 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo naują redakciją. Šis aprašas reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės Kultūros ir sporto veiklų plėtros programos lėšų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės sporto klubų veiklos programoms iš dalies finansuoti, panaudojimą, projektų teikimą, jiems keliamus bendruosius reikalavimus, vertinimo kriterijus, finansavimo tvarką, atsiskaitymą už gautų lėšų panaudojimą bei projektų vykdymo priežiūrą.

Priimtas tarybos sprendimas T2-175 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PAKEISTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kurio nuostatos suderintos su šiuo metu galiojančiomis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo normomis.

Pakeistame Reglamente įvirtinti įstatymo pakeitimai, kurie reglamentuoja tarybos darbą nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu.

Pakeista nuostata, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo paskyrimui užteka tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų daugumos. Numatyta, kad atviri tarybos posėdžiai transliuojami interneto svetainėje, o posėdžio trukmę nustato taryba. Posėdis negali viršyti 4 valandų, bet tarybai pritarus posėdžio trukmė gali būti pratęsta.

Priimtas tarybos sprendimas T2-176 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

Visą informaciją apie Savivaldybės tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus, priimtus sprendimus – rasite savivaldybės interneto svetainėje. Čia skelbiami ir Savivaldybės tarybos posėdžių protokolai bei posėdžių įrašai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite