Angle down Atgal

Jau­nuo­lių nar­ko­ti­kų „vers­las“ bai­gė­si po­li­ci­jos kie­me

Bai­gtas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir teis­mui perduota bau­džia­moji by­la, ku­rio­je ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis kal­ti­na­mi 4 šiau­lie­čiai. Vie­nas iš jų, 21-erių me­tų M. Z., taip pat kal­ti­na­mas ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu šaud­me­ni­mis, o 23-ejų me­tų M. M. – kont­ra­ban­da bei do­ku­men­to pa­gro­bi­mu ar­ba jo pa­nau­do­ji­mu.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­si­do­mė­jo šių vai­ki­nų ga­li­ma nu­si­kals­ta­ma vei­ka, kai praė­ju­sių me­tų bir­že­lį Bend­ra­jam pa­gal­bos cent­rui bu­vo pra­neš­ta apie Šiau­liuo­se ga­li­mai „žo­lę“ rū­kan­čius as­me­nis. Po­li­ci­nin­kams at­vy­kus į nu­ro­dy­tą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, bu­vo ras­tas ne­to­lie­se nu­mes­tas ci­ga­re­čių pa­ke­lis, ku­ria­me slė­pė­si vi­sai ne ci­ga­re­tės, o ža­lios spal­vos au­ga­li­nė me­džia­ga. Ją iš­ty­rus nu­sta­ty­ta, kad tai bu­vo ka­na­pės. Ša­lia bu­vę vai­ki­nai ka­te­go­riš­kai nei­gė, kad nu­mes­tas pa­ke­lis yra jų, ta­čiau vė­liau iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu pri­pa­ži­no, kad nar­ko­ti­kai pri­klau­so vie­nam iš jau­nuo­lių. Vai­ki­nai bu­vo su­lai­ky­ti, o vė­liau jiems skir­tos įvai­rios kar­do­mo­sios prie­mo­nės.
Po dvie­jų sa­vai­čių pa­rei­gū­nai, tik­rin­da­mi in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mą nar­ko­ti­nių me­džia­gų ga­be­ni­mą, Šiau­liuo­se, Ge­gu­žių g. esan­čio­je de­ga­li­nė­je su­stab­dė 21-erių me­tų šiau­lie­čio M. Z. vai­ruo­ja­mą „VW Golf“. Kar­tu su kri­mi­na­lis­tais dir­bęs tar­ny­bi­nis šuo įta­riai rea­ga­vo į au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne ve­ža­mą di­džiu­lį krep­šį, ku­rį, kaip paaiš­kė­jo, vai­ruo­to­jas ir kar­tu su juo va­žia­vęs 25 me­tų jo drau­gas bu­vo pa­siė­mę iš siun­tas ve­žio­jan­čio mik­roau­to­bu­so.
Iš Is­pa­ni­jos at­ke­lia­vęs siun­ti­nys pa­rei­gū­nams su­kė­lė įta­ri­mų, tad „VW Golf“ bu­vo pri­sta­ty­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kie­mą, kur at­lik­ta jo kra­ta. Tarp api­pu­vu­sių vai­sių, ka­vos pa­ke­lių ir ki­tų daik­tų pa­rei­gū­nai ra­do 12 vy­no pa­kuo­čių. Ke­tu­rio­se iš jų bu­vo pa­slėp­tos ka­na­pės. Taip iš vi­so pa­rei­gū­nų ran­ko­se at­si­dū­rė per 1 kg kvai­ša­lų.
Nus­ta­ty­ta, kad šias nar­ko­ti­nes me­džia­gas už 3 000 Eur įsi­gi­jo kal­ti­na­ma­sis M. M., ku­ris pa­pra­šė, kad jau­nes­nis drau­gas M. Z. paim­tų jas iš siun­ti­nius į Lie­tu­vą ga­be­nan­čio kur­je­rio. Tik siun­ti­nys pir­kė­jo ne­pa­sie­kė, nes tam su­kliu­dė „VW Golf „ au­to­mo­bi­lį su­stab­dę pa­rei­gū­nai.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu taip pat nu­sta­ty­ti du kal­ti­na­mie­ji, ku­rie pir­ko iš M. M. įvai­rias nar­ko­ti­nes me­džia­gas. Jie taip pat bus tei­sia­mi.
Be to, kal­ti­na­mo­jo M. Z. na­muo­se ras­ta 13 įvai­rių pra­mo­ni­nės ga­my­bos šo­vi­nių, ku­riuos jis esą bu­vo ra­dęs miš­ke­ly­je ne­to­li sa­vo na­mų, o pas M. M. ras­tos trys ki­tų žmo­nių as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės, ku­rias jis lai­kė ne­tu­rė­da­mas tei­sė­to pa­grin­do.
Vi­si ke­tu­ri kal­ti­na­mie­ji sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta. Už jų pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas šiau­lie­čiams M. M. ir  M. Z. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to lais­vės atė­mi­mą iki 10, o dar dviem kal­ti­na­mie­siems, pir­ku­siems nar­ko­ti­kus – nuo 2 iki 8 me­tų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite