Angle down Atgal

Įsigalioja Konkurencijos įstatymo naujovės

Lapkričio 1-ąją įsigalioja Konkurencijos įstatymo pataisos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatos, siekiant ES mastu sureguliuoti nepriklausomumo, pakankamų išteklių, įgaliojimų, baudų skyrimo galimybių ir kitus klausimus konkurencijos institucijų veikloje.

Kaip anksčiau nurodė Konkurencijos taryba, įstatyme patikslintos ir aiškiau išdėstytos taisyklės dėl pažeidėjų atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo, pagal kurias ūkio subjektams, pateikusiems Konkurencijos tarybai vertingų įrodymų apie konkurenciją ribojantį susitarimą, bauda gali būti sumažinta, arba jie gali būti visiškai atleisti nuo finansinės sankcijos.

„Be to, įstatymo pakeitimai numato, kad ūkio subjektams nekils civilinė atsakomybė už prašymo atleisti nuo baudos pateikimą, tad potencialūs pareiškėjai galės nesibaiminti ieškinių dėl komercinių ar profesinių paslapčių arba kitos konfidencialios informacijos atskleidimo Konkurencijos tarybai“, – teigia taryba.

Nuo šiol už tęsiamus ar pakartotinius pažeidimus, padarytus ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES vidaus rinkos jurisdikcijose, bus galima skirti griežtesnę atsakomybę. Tam įstatyme įtvirtintos dvi naujos sunkinančios aplinkybės, kurios gali būti taikomos Konkurencijos tarybai nustačius Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir sprendžiant dėl skiriamos baudos dydžio.

„Pirma, atsakomybė galės būti sunkinama tais atvejais, kai ūkio subjektai tęs Europos Komisijos (EK) ar kitos ES valstybės narės konkurencijos institucijos nustatytą konkurenciją ribojantį susitarimą arba piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi. Antra sunkinanti aplinkybė susijusi su pakartotinai padarytu pažeidimu, panašiu į EK ar kitos ES valstybės narės konkurencijos institucijos nustatytą konkurenciją ribojantį susitarimą arba piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi“, – nurodė Konkurencijos taryba.

Įstatymo pataisomis  už pažeidimus įtvirtinta solidari atsakomybė vieną ekonominį vienetą sudarančioms bendrovėms bei atsakomybė ūkio subjektų teisių ar ūkinės veiklos perėmėjams, kad asmenys neišvengtų sankcijų pakeisdami teisinę ar organizacinę struktūrą.

Įstatymo pataisose taip pat nustatytos didesnės Konkurencijos tarybos, kaip valstybinę konkurencijos priežiūrą vykdančios institucijos, nepriklausomumo garantijos. Iki šiol Konkurencijos įstatymas numatė, kad Konkurencijos taryba yra nepriklausoma institucija, kuri sprendimus priima savarankiškai ir nešališkai. Pataisos detalizuoja šią nuostatą ir nustato, kad institucija sprendimus priima nepriklausomai nuo politinės ir kitos išorinės įtakos, nesiekdama ir nepriimdama nurodymų iš valstybės institucijų ar bet kokio kito viešojo ar privataus subjekto.

Įstatyme įtvirtintas ir reikalavimas, kad Konkurencijos taryba disponuotų pakankamu skaičiumi kvalifikuotų darbuotojų bei turėtų pakankamus finansinius, techninius ir technologinius išteklius.

Dar viena įstatymo naujovė – tiek sprendimus priimantys Konkurencijos tarybos pirmininkas ir nariai, tiek administracijos darbuotojai, palikę valstybės tarnybą, 7 metus po darbo Konkurencijos taryboje pabaigos turės pareigą nusišalinti nuo atstovavimo kitai šaliai dėl tų pažeidimų tyrimo ar koncentracijų priežiūros procedūrų, kurias asmuo nagrinėjo dirbdamas Konkurencijos taryboje ar dalyvavo priimant sprendimus.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (1)

Sponsored video

Taip pat skaitykite