Kraštiečių susirinkimo metu pristatyta kunigo Č. Degučio dovanota meno kūrinių kolekcija.
Angle down Atgal

„Į de­šimt­me­tį su­va­žia­vo Rie­ta­vo vai­kai...“ –

taip į Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­ban prieš de­šimt­me­tį su­si­bū­ru­sius žmo­nes, svei­kin­da­mas juos, krei­pė­si me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Prieš ofi­cia­li­ą­ją su­ei­gos, ku­ri šie­met vy­ko nau­jo­jo­je Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je, da­lį, gurkš­no­da­mi ka­vą, kraš­tie­čiai kal­bė­jo­si apie dar vie­nus nu­bė­gu­sius me­tus.

Pra­si­dė­jus rim­tam dar­bui, pa­aiš­kė­jo, kad da­ly­vau­ja 35 na­riai (iš 67). Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no klu­bo pre­zi­den­tas prof. dr. Le­o­nas Vai­do­tas Aš­man­tas, ap­gai­les­ta­vęs, kad taip re­tai te­at­va­žiuo­ja į Rie­ta­vą, kur jo šir­dis ir sie­la vi­sa­da at­si­gau­na.

Fi­nan­si­nės veik­los ata­skai­tą už me­tus (nuo rug­sė­jo iki rug­sė­jo) pa­tei­kė klu­bo re­vi­zo­rius Ju­lius Nor­ke­vi­čius. Iš­lai­dų bu­vo tik­rai ne­ma­žai, bet vi­sos jos svar­bios ir pa­tei­sin­tos do­ku­men­tais. Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jai ju­bi­lie­jaus pro­ga už 500 Eur do­va­no­ta gar­so ko­lo­nė­lė ir mik­ro­fo­nas, As­ti­jui Ber­taus­kui skir­ta 500 Eur me­ni­niams, kū­ry­bi­niams ir spor­ti­niams ga­bu­mams vys­ty­ti, o kraš­tie­čių klu­bo 300 Eur pa­ra­ma ge­riau­siai mo­kyk­lą bai­gu­siam moks­lei­viui šie­met skir­ta Mar­tai Ja­sai­tei. Tai­gi ka­so­je lai­ko­tar­pio pa­bai­go­je gry­nai­siais bu­vo li­kę 2,72 Eur, o ban­ko są­skai­to­je – 4080,71 Eur.

Kul­tū­ri­nę veik­lą ga­na pla­čiai ap­ta­rė vi­ce­pre­zi­den­tė Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė, o tech­ni­nio pa­vel­do, ur­ba­nis­ti­kos iš­sau­go­ji­mo ko­mi­si­jos veik­lą ir per­spek­ty­vas ap­žvel­gė A. Čer­nec­kis, su­pa­žin­di­nęs vi­sus su sa­vi­val­dy­bė­je per me­tus įgy­ven­din­tais pro­jek­tais ir ki­tais nu­veik­tais dar­bais, ge­ri­nan­čiais rie­ta­viš­kių bui­tį ir bū­tį.

La­bai svar­būs bu­vo ir klu­bo pre­zi­den­to, vi­ce­pre­zi­den­tų ir val­dy­bos rin­ki­mai. Pre­zi­den­tu dar vie­nai ka­den­ci­jai su­ti­ko bū­ti prof. dr. Le­o­nas Vai­do­tas Aš­man­tas, vi­ce­pre­zi­den­te li­ko Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė, o vi­ce­pre­zi­den­tą Jo­ną Var­ka­lį pa­kei­tė Al­gir­das Mon­ke­vi­čius. Val­dy­bo­je nuo šiol vie­to­je Li­di­jos Rė­ka­šie­nės dar­buo­sis Jū­ra­tė Šed­vi­lai­tė. Kraš­tie­čių gre­tas pa­pil­dė Dai­va Le­čie­nė.

Api­ben­dri­nus pra­ne­ši­mus ir nu­ma­čius at­ei­ties veik­los gai­res, kraš­tie­čiams pri­sta­ty­ta ku­ni­go Čes­lo­vo De­gu­čio do­va­no­ta me­no kū­ri­nių ko­lek­ci­ja, ku­ri vie­tą ra­do My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je.

Ei­da­mi į pa­grin­di­nę My­ko­li­nių šven­tės vie­tą – Lais­vės aikš­tę, kraš­tie­čiai dar stab­te­lė­jo pa­si­gė­rė­ti se­nais au­to­mo­bi­liais, ku­riuos į Rie­ta­vą at­ga­be­no aso­cia­ci­ja „Se­ni ki­bi­rai“.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite