Ežero g. 31, Šiauliuose daugiabutis po renovacijos. Kviečiame palyginti su kita jo nuotrauka prieš renovaciją
Angle down Atgal

Gyventojai kviečiami teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

AB „Šiaulių energija“ – Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius – ragina gyventojus atkreipti dėmesį į Aplinkos ministerijos paskelbtą naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Gyventojai, norintys atnaujinti savo daugiabutį namą, 2019 m. rugpjūčio 14 d.–2020 m. vasario 1 d. VšĮ ,,Būsto energijos taupymo agentūra“ turi pateikti parengtą ir patvirtintą daugiabučio namo investicijų planą kartu su kitais kvietime nurodytais priedais.

Aplinkos ministerijos paskelbtą naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą rasite čia.

Valstybės parama

AB „Šiaulių energija“ Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai primena, kad valstybės parama skiriama projektams, pasiekusiems ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę. Taip pat paramos gali tikėtis projektai, po namo atnaujinimo sutaupę ne mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų ir kultūros paveldo objektai, kai sutaupoma ne mažiau kaip 25 proc. energijos.

Valstybė pilnai (100 proc.) kompensuoja atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą, įskaitant investicijų plano, techninio darbo projekto parengimo ir ekspertizės, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas.

Visiems butų savininkams investicijas į daugiabučio atnaujinimą ir vyriausybės nustatytas energinio efektyvumo didinimo priemones valstybė kompensuoja 30 proc.

40 proc. valstybės parama teikiama tokioms priemonėms kaip įrengtas atskiras arba modernizuotas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengti balansiniai ventiliai ant stovų, sutvarkyta šildymo sistema, butuose įrengti individualios šilumos apskaitos prietaisai, daliklių sistema ar termostatiniai ventiliai.

Nepasiturintiems gyventojams, turintiems teisę į kompensacijas už šildymą (pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą) ir dalyvaujantiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, valstybė padengia visas projekto parengimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat patį kreditą ir palūkanas.

Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms ir vienam iš šeimos narių netekus darbo, būsto atnaujinimo paskolos ir palūkanų įmokas taip pat kompensuos valstybė, net jeigu šeima gyvens jau modernizuojamame ar ką tik atnaujintame name. Svarbiausia sąlyga – šeimai turi būti suteikta teisė į kompensaciją už šildymą.

Kas turi teisę į valstybės paramą

Teisę padengti visas projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat apmokėti patį kreditą ir palūkanas turi buto savininkas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

- turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją (pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti);

- su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, dalyvavo

sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priėmime ir priimant šį sprendimą pritarė daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui (jei buto savininkas priimant sprendimą dėl namo atnaujinimo pasisakė prieš dalyvavimą programoje, jis netenka teisės į valstybės paramą atnaujinimui).

Tam, kad nepasiturintys asmenys, turintys teisę į kompensacijas už šildymą, gautų paramą, jie turi laiku sutvarkyti dokumentus valstybės paramai gauti.

Kredito ir palūkanų apmokėjimas

5 metus nuo pirmojo išmokėjimo mokamos lengvatinės palūkanos iki 3 proc. Jei paskola imama ilgesniam laikotarpiui, po 5 metų mokamos su kredito įstaiga sutartos palūkanos.

Kad valstybė kompensuotų būstui modernizuoti skirtą kreditą ir palūkanas, savo daugiabučio namo atnaujinime ketinanti dalyvauti nepasiturinti šeima ar vienas gyvenantis asmuo turi raštu kreiptis į savivaldybės, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją, kad ši išduotų pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už šildymą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

Jeigu buto savininkui paskirta būsto šildymo išlaidų kompensacija, kreipiantis dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, nereikia pakartotinai teikti dokumentų, reikalingų piniginei socialinei paramai gauti. Už pateiktų duomenų ir informacijos teisingumą atsako juos pateikęs buto savininkas. Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma laikotarpiui, kuriam, vadovaujantis Įstatymu, nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė taip pat padengia visas projekto parengimo, statybos bei techninės priežiūros išlaidas.

AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai teikia konsultacijas bei atvyksta į daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus pristatyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo procesus. Jei pageidaujate, kad AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai dalyvautų Jūsų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime ir pristatytų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo eigą, prašome kreiptis el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. (841) 591 238.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite