Angle down Atgal

Džiu­gi­nan­tys „Idėjų grei­tin­tu­vo 2: kūry­biš­ku­mo aka­de­mi­jos jau­ni­mui“ re­zul­ta­tai

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, bend­ra­dar­biau­da­ma su Plungės, Tel­šių ir Jo­niš­kio ra­jonų vie­šo­sio­mis bib­lio­te­ko­mis, jau ant­rus me­tus iš eilės or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos kultū­ros ta­ry­bos ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dybės fi­nan­suo­jamą pro­jektą „Idėjų grei­tin­tu­vas: kūry­biš­ku­mo aka­de­mi­ja jau­ni­mui“, ku­riuo su­bu­ria mo­ty­vuo­tus, ak­ty­vius, smal­sius jau­nuo­lius (10–12 kla­sių gim­na­zis­tus) į sa­vaitę trun­kan­čią kūry­biš­ku­mo aka­de­miją.

Rugpjūčio mėnesį savaitę trukusias „Idėjų greitintuvo“ veiklas dalyviams vedė profesionalūs specialistai (konsultantas, edukologas, patirtinio mokymo vadovas Nerijus Januškevičius, aktorė Monika Šaltytė, edukatorius Romanas Šarpanovas), bibliotekininkai-edukatoriai, mokę gimnazistus inovatyvių kūrybinio komandinio darbo metodų, siekiant sukurti baigtinį produktą – kultūrinių renginių, skirtų socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, koncepcijas. Jų vedamos kūrybinės dirbtuvės, teorinės ir praktinės paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, komandos formavimo pratybos padeda jaunimui atskleisti savo kūrybinį potencialą, tobulinti komandinio darbo bei socialinius įgūdžius, išmokti efektyviai generuoti bei įgyvendinti savo idėjas realiame gyvenime, plėsti kultūrinį akiratį, šitaip susikraunant svarų patirties bagažą ateities veikloms. Akademijos rezultatas – į kelias komandas suskirstytų akademijos dalyvių kruopščiai apgalvoti ir vykdymui paruošti kultūrinių renginių projektai. Organizatorė ŠAVB tikisi, kad šios jaunuolių sugalvotų renginių koncepcijos ateityje galės būti išpildytos jų pačių, bendradarbiaujant su bibliotekomis, jų miestų kultūros įstaigomis ir t. t.

„Idėjų greitintuvas“ kasmet sulaukia jaunuolių susidomėjimo ne tik dėl to, kad panašaus pobūdžio akademijos dažnai yra finansiškai ir geografiškai sunkiai pasiekiamos gimnazistams iš mažesnių Lietuvos miestų, bet ir teikia abipusę pažinimo, artimesnių ryšių užmezgimo naudą tarp jaunimo ir viešųjų bibliotekų ir jų specialistų.

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite