Angle down Atgal

Dirbančių neįgaliųjų asociacija siekia Socialinių įstatymo projekto teisinio vertinimo

Dirbančių neįgaliųjų asociacija (toliau – Asociacija) kreipėsi į LR Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį, LR ministrą pirmininką Saulių Skvernelį ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl galimo Seimo statuto pažeidimo ir priimto Socialinių įmonių įstatymo projekto teisinio vertinimo.

Asociacijos nuomone, parengtas Socialinių įmonių įstatymo (Nr. IX-2251) pakeitimo įstatymo projektas pažeidžia dirbančių neįgaliųjų ir neįgalių asmenų, bandančių integruotis į darbo rinką, teises, todėl prašoma įvertinti parengto projekto nuostatas bei priėmimo procedūrų atitikimą galiojančiam norminiam reglamentavimui.

2017 m. balandžio 21 d. pateikta Europos teisės departamento išvada dėl Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, kurioje teigiama: „<...> Pritardami Teisės departamento 2 punkte išdėstytiems argumentams dėl Projekto aiškinamajame rašte nurodyto siekio nustatyti, kad socialinės įmonės statusas naujiems juridiniams asmenims nebūtų suteikiamas, papildomai norėtume pažymėti, kad tokia nuostata keltų abejonių dėl jos suderinamumo su konstituciniu asmenų lygiateisiškumo principu, kadangi socialinės įmonės statusas galėtų būti suteiktas tik iki Projekto įsigaliojimo dienos įsisteigusiems juridiniams asmenims, o vėliau įsisteigusiems juridiniams asmenims, nors ir atitinkantiems Projekte išdėstytas sąlygas socialinės įmonės statusui įgyti, šis statusas nebūtų suteiktas. Taigi būtų daromas skirtumas tarp minėtų juridinių asmenų, siekiančių įgyti socialinės įmonės statusą, vienodai atitinkančių sąlygas, kurias privalo tenkinti juridiniai asmenys, kad galėtų šį statusą įgyti.“

Pažymėtina, jog Konstitucijoje yra įtvirtintas visų asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams principas. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad šio principo „<...> turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant, ir vykdant teisingumą. Šis principas įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pačius faktus savavališkai vertinti skirtingai. <...> konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas pažeidžiamas, kai tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, yra kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisintinas.“ Taip pat pažymėtina, kad asmenų lygiateisiškumo principas yra įtvirtintas ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje bei Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte.

Analogiškai Konstitucinio Teismo išaiškinimas turėtų būti taikomas ir vertinant:

  • Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 4 str. 5 dalį, numatančią, kad pagal Įstatymą tikslinėms grupėms asmenys priskiriami tik tuo atveju, jei jie nedirba pagal kitą darbo sutartį arba nedirba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu ar nedirba savarankiškai.

  • projekto priedo 12 str. normą, numatančią, kad subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms socialinei įmonei yra skiriama ir mokama už tuos Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytai tikslinei asmenų grupei priklausančius darbuotojus, kurie buvo įdarbinti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos;

  • bei 3 str. 1 d. 3 p. normą, numatančią draudimą socialinėms įmonėms (o tai reiškia ir jose dirbantiems tikslinei grupei priskirtiniems neįgaliesiems) teikti paslaugas kitos įmonės patalpose.

Dirbančių neįgaliųjų asociacija pažymi, kad aukščiau paminėtos teisinės nuostatos sudaro sąlygas ne visiems Įstatyme įtvirtintą tikslinės grupės apibrėžtį atitinkantiems neįgaliesiems lygiateisiškai naudotis valstybės pagalba, skirta neįgaliųjų asmenų grįžimo į darbo rinką skatinimui, socialinei integracijai ir socialinės atskirties mažinimui. Neįgalieji šia prasme diferencijuojami dėl Konstitucijos garantuojamos teisės laisvai rinktis darbą (kelias darbo vietas), įsidarbinimo laiką socialinėje įmonėje bei darbo paslaugų sektoriuje pasirinkimą, nesant tam objektyvaus ir pateisinamo pagrindo.

Tokia Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto nuostata pažeidžia Visuotinės žmogaus teisių deklaraciją, numatančią, kad kiekvienas turi teisę į darbą, laisvą darbo pasirinkimą, teisingas ir tinkamas darbo sąlygas ir apsaugą nuo nedarbo; Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintą nediskriminavimo principą bei pareigą valstybei imtis visų atitinkamų priemonių, įskaitant įstatymų leidybos priemones, kad būtų pakeisti ar panaikinti galiojantys įstatymai, kiti teisės aktai, papročiai ir praktika, diskriminuojantys neįgaliuosius.

Asociacija reiškia susirūpinimą, kad dėl aukščiau nurodytos Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projekte įtvirtintos neįgaliųjų asmenų diskriminacijos, daugiau nei 7 tūkstančiai neįgaliųjų, kurie šiuo metu dirba socialinėse įmonėse, gali likti be darbo.

Dirbančių neįgaliųjų asociacija – tai asociacija, vienijanti tūkstančius dirbančių neįgaliųjų asmenų. Asociacijos įkūrimo tikslas – užtikrinti ir ginti dirbančių neįgaliųjų asmenų teises, atstovaujant jų interesus įvairiose įstaigose ir organizacijose, bei siekti, kad neįgalieji asmenys efektyviai integruotųsi į darbo rinką, realizuotų savo profesinius gebėjimus, o darbo rinkos sąlygos būtų palankios neįgaliųjų asmenų integracijai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite