Angle down Atgal

Nekilnojamo turto brokerė Sigita Brazdeikienė

Dar niekas neliko be namų, jeigu dirbame kartu.

  • Konsultavimas nekilnojamojo turto klausimais,
  • vertinimas, tarpininkavimas parduodant ir perkant

"Jei ke­ti­na­te par­duo­ti NT, vie­na­reikš­miš­kai re­ko­men­duo­ju Si­gi­tą. Jums tik­rai ne­teks nie­kuo rū­pin­tis, be to, gau­si­te pa­ta­ri­mų, nuo­la­ti­nį grįž­ta­mą­jį ry­šį, kas nu­veik­ta, koks su­si­do­mė­ji­mas ob­jek­tu, ko­kia si­tua­ci­ja rin­ko­je ir t. t. Ne­ga­na to, po pa­slau­gos su­tei­ki­mo klien­tas ne­lie­ka už­mirš­tas – pa­si­tei­rau­ja, kaip se­ka­si, pa­svei­ki­na per šven­tes. Tai par­da­vi­mas, orien­tuo­tas į san­ty­kį su žmo­gu­mi. Iš tik­rų­jų tai ne­kai­nuo­ja, bet la­bai ma­lo­nu. :) Ačiū, Si­gi­ta!!!"

"Tiems, kas ieš­ko­te NT bro­ke­rio pa­slau­gų, tik­rai re­ko­men­duo­ju Si­gi­tą. Par­duo­dant bu­tą, as gy­ve­nau ki­tam mies­te, to­dėl Si­gi­ta, vis­ką pa­da­riu­si už ma­ne, ga­li­ma sa­ky­ti, vi­siš­kai pa­ša­li­no vi­są rū­pes­tį dėl pir­kė­jų paieš­kos ir do­ku­men­tų tvar­ky­mo. Man, ne­nu­si­ma­nan­čiam apie NT par­da­vi­mą, vis­ką vi­sa­da ge­ra­no­riš­kai paaiš­ki­no, kant­riai, iš­sa­miai ir la­bai grei­tai at­sa­kė į ga­ly­bę klau­si­mų, taip pat da­li­jo­si sa­vo idė­jo­mis, kaip ge­riau vis­ką pa­da­ry­ti. Pro­fe­sio­na­lu­mas ir po­zi­ty­vu­mas vi­są bu­to par­da­vi­mo pro­ce­są pa­ver­tė la­bai leng­vu ir ma­lo­niu lai­ku. :) Ačiū Tau, Si­gi­ta! :)"

"Visi, kas mane pažįsta, žino, kad jei nesu tikra, rekomendacijos iš manęs nei su pagaliu neišmuši. Negaliu pakęst, jeigu tenka jaust svetimą gėdą. Sigita? Profesionalumo garantas 100%. Retai bepavyksta rast žmogų, su kuriuo kalbant nereikia galvot, o kas tarp eilučių pasakyta. Perki ar parduodi, poreikiai visada patenkinami su kaupu. Trys draugų šeimos jau padėkojo, tad tariu ir aš ačiū Sigitai, kad jos švari darbo specifika leidžia man ją rekomenduoti ramia širdimi. Ką sakau kai manęs paklausia? Jeigu kas gali parduot, tai Sigita. Jeigu nenori pirkt katės maiše, kreipkis į Sigitą. Džiaugiuosi turima galimybę Jūs pažinti."

sigita.brazdeikiene@gmail.com
+370 680 80 369

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite