Angle down Atgal

Bu­vę Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos cen­tri­niai rū­mai li­ko tuš­ti

Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­las dar­bus pra­dė­jo ne cen­tri­niuo­se, o va­di­na­muo­siuo­se ant­ruo­siuo­se rū­muo­se. Šį spren­di­mą mo­kyk­los ben­druo­me­nė pri­ėmė no­rė­da­ma su­tau­py­ti, nes per­si­kė­lus į ma­žes­nes pa­tal­pas, pa­sta­tų iš­lai­ky­mo iš­lai­dos su­ma­žės ke­lis­kart.

2016 m. Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja ta­po pir­mą­ja Lie­tu­vo­je ne­ak­re­di­tuo­ta aukš­tą­ja mo­kyk­la ir bu­vo už­da­ry­ta. Jos ba­zė­je įsi­kū­rė Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los fi­lia­las. Aukš­to­jo moks­lo stu­di­jų pro­gra­mas Rie­ta­ve bu­vo pa­ves­ta vyk­dy­ti ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­nei ko­le­gi­jai, ku­ri per­nai pa­si­trau­kė.
Ta­ry­bos po­sė­dy­je Au­gus­tas Šli­mas do­mė­jo­si, ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti su bu­vu­siu Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos pa­sta­tu. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad tuo klau­si­mu dir­ba­ma, yra ne­ma­žai pa­trio­tiš­kų žmo­nių, ku­rie pa­de­da ir dėl sta­ti­nių, ir dėl mo­ky­mo įstai­gos iš­sau­go­ji­mo. Ban­do­ma su­kur­ti cen­trą, kad Rie­ta­ve iš­lik­tų moks­lo ži­di­nys. No­ri­ma įsuk­ti veik­las, ku­rios bū­tų nau­din­gos ne tik Rie­ta­vui, bet ir re­gio­nui. „Kol kas vis­kas yra pro­jek­to sta­di­jos ir da­ro­ma vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, gal ir pa­vyks ką nors įsteig­ti. Ban­do­me vi­sais bū­dais ieš­ko­ti, kas ga­lė­tų įsi­kur­ti šio­se pa­tal­po­se. Di­dy­sis pa­sta­tas šiuo me­tu tuš­čias, mo­kyk­la iš­si­kė­lė į ant­ruo­sius rū­mus, jiems vie­tos ten pa­kaks. Šis spren­di­mas pri­im­tas ver­ti­nant iš eko­no­mi­nės pu­sės, kad mo­kyk­lai ne­rei­kė­tų šil­dy­ti di­džiu­lio pa­sta­to. Ta­rė­mės cen­tri­nių rū­mų vi­siš­kai „ne­už­šal­dy­ti“. Kad šil­dy­mo sis­te­ma ne­iš­ei­tų iš ri­kiuo­tės, bus pa­lik­tas pa­lai­ko­ma­sis šil­dy­mas“, – pa­aiš­ki­no me­ras.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite