Angle down Atgal

Bio­de­ga­lų jė­gai­nė Bi­jū­nė­lių kai­me bus

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba neei­li­nia­me po­sė­dy­je po il­gų dis­ku­si­jų tre­čia­die­nį ne­pat­vir­ti­no teik­to spren­di­mo pro­jek­to, ku­riuo bu­vo sie­kia­ma įpa­rei­go­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Gi­pol­dą Kark­le­lį pa­nai­kin­ti sa­vo 2021 m. bir­že­lio 9 d. įsa­ky­mą dėl že­mės skly­po pa­grin­di­nės nau­do­ji­mo pa­skir­ties ir bū­do kei­ti­mo Kur­šė­nų kai­miš­ko­jo­je se­niū­ni­jo­je, Bi­jū­nė­lių kai­me, kur nu­ma­ty­ta sta­ty­ti bio­de­ga­lų ga­myk­lą.
 

Dauguma tarybos narių, vadovaudamiesi Generalinės prokuratūros sprendimu, nepalaikė minėto sprendimo projekto.

Iniciatyvinė grupė „Už švarų orą“ rugpjūčio 10 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė nutarė, kad, priimant šiuos įsakymus, nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, todėl atsisakyta taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Tada iniciatyvinė grupė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą. Bet spalio 25 d. sprendimu buvo paliktas galioti Šiaulių apygardos prokurorės nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Iki vakarykščio tarybos posėdžio gauta Vyriausybės atstovų įstaigos informacija, kad, išnagrinėjus ir įvertinus pateiktų teisės aktų nuostatas, Šiaulių r. savivaldybės taryba neturi teisinio pagrindo priimti sprendimo dėl įpareigojimo Šiaulių r. savivaldybės administracijos direktoriui panaikinti jo paties priimtus įsakymus.

„Etaplius“ apie netoli Kuršėnų esančiame Bijūnėlių kaime numatomą statyti biodegalų gamyklą rašė ne kartą. Šiaulių r. gyventojų iniciatyvinė grupė „Už švarų orą“, kovojanti už tai, kad šalia poilsio vietų neatsirastų pramonės zona ir neišaugtų taršaus transporto srautas per Kuršėnus, buvo gavusi Generalinės prokuratūros atsakymą: žemės paskirtį leidęs pakeisti Šiaulių r. administracijos direktoriaus įsakymas pažeidžia teritorijų planavimo procedūras.

Projektinius gamyklos sprendinius Šiaulių r. savivaldybei, gyventojams ir verslui prieš du mėnesius pristatęs Donatas Daunys, UAB „Pažangi technologija“ inovacijų ir plėtros vadovas, sakė, kad dvi pagrindinės gyventojų baimės – smarvė ir transporto srautas – yra nepagrįstos. Esą tokie objektai nesukuria kvapų, o atvirkščiai – jie juos naikina, paversdami organines atliekas produktais: dujomis ir biologinėmis trąšomis. Esą gamyba vyks beoriu būdu ir jei smirdės – tai reikš, kad garuoja dujos, tai yra garuoja į orą pinigai.

O dėl to, kad keliais būtų atgabenama perdirbti 56 tūkst. tonų mėšlo, įmonės skaičiavimu, sunkiojo transporto apkrovos padidėtų iki 1 proc., o viename kelyje bendro transporto kiekis 8 proc.

Iš mėšlo per metus planuojama pagaminti maždaug 3 mln. kubinių metrų pažangiųjų biodegalų – iki gamtinių dujų lygio išgrynintų biodujų, kurios vėliau būtų transportuojamos šalia einančia magistraline dujų trasa. Tai, anot rangovų, būtų pirmasis tokio tipo žiedinės ekonomikos pavyzdys Lietuvoje: biometano jėgainių, kurios bus prijungtos prie gamtinių dujų tinklų, dar nėra.

Parengta pagal Šiaulių r. savivaldybės informaciją

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite