Angle down Atgal

Atrakcionai į jūsų šventę, į jūsų kiemą

Jei su di­džiau­siu azar­tu ste­bi­te te­le­vi­zi­jos lai­das, ku­rio­se žmo­nės ban­do įveik­ti pri­pu­čia­mas kliū­tis, no­ri­me pra­džiu­gin­ti – šį sma­gų už­siė­mi­mą sa­vo šven­tė­je jau ga­li­te iš­ban­dy­ti ir pa­tys. Apie tai pa­sa­ko­ja at­rak­cio­nų nuo­ma už­sii­man­čios bend­ro­vės „Fu­ga“ va­do­vas Alek­sand­ras Bie­lyj:

– Ką žmo­nės vei­kia šven­čių me­tu? Val­go, bend­rau­ja, klau­so­si mu­zi­kos, pa­žai­džia vie­ną ki­tą žai­di­mą. O mes siū­lo­me lai­ką pra­leis­ti ki­taip – ener­gin­gai ir ak­ty­viai.
Įsi­vaiz­duo­ki­te – links­my­bės, ad­re­na­li­nas, juo­kas, var­žy­ma­sis, ge­ras oras, sma­gi drau­gų kom­pa­ni­ja, pui­ki nuo­tai­ka. Koks vie­nas žo­dis api­bū­di­na vi­sus šiuos ma­lo­nu­mus? At­rak­cio­nai!
Jų tu­ri­me pa­čių įvai­riau­sių, pri­tai­ky­tų skir­tin­goms am­žiaus gru­pėms ir po­mė­giams. Pa­vyz­džiui, at­rak­cio­nus „Bur­bu­lą“ ir „Šla­vė­ją“ tu­rė­tų iš­ban­dy­ti tie, ku­rie ne­bi­jo iš­šū­kių. Ma­to­te, „Bur­bu­las“ yra la­bai klas­tin­gas: šok­te­li ant pir­mo­jo bur­bu­lo ir ne­ži­nai, ar pa­vyks nu­si­leis­ti ant ant­ro­jo – gal bū­si nu­blokš­tas. At­rak­cio­nas „Šla­vė­jas“ yra nuo­žmus ir ne­gai­les­tin­gas: už­ten­ka bent se­kun­dę už­si­žiop­so­ti ir jis jau šluo­ja ta­ve iš ke­lio, o tuo­met to­liau su­ka­si, ieš­ko­da­mas nau­jos au­kos.
Jei­gu mėgs­ta­te spor­tą, re­ko­men­duo­ja­me iš­ban­dy­ti at­rak­cio­nus „Krep­ši­nį“ ar­ba „Tink­li­nį“. Tie­sa, leng­vos per­ga­lės vėl­gi ne­si­ti­kė­ki­te. Jei­gu šven­tė­je da­ly­vau­ja ma­žie­ji, tuo­met vai­kams ga­li­te iš­nuo­mo­ti at­rak­cio­nus „Su­py­nės“ ar­ba „Vai­kų aikš­te­lė“. Pas­ta­ro­jo­je ma­žie­ji iš­dy­kė­liai pa­si­jus tar­si tik­ra­me pi­ra­tų lai­ve, o pi­ra­tams juk nie­kuo­met ne­bū­na nuo­bo­du (juo­kia­si).
Be­je, nuo­mo­ja­me ne tik at­rak­cio­nus, bet ir at­ri­bu­ti­ką ko­man­di­niams žai­di­mams: bou­lin­gui iš gy­vų kėg­lių, fut­bo­lui su si­jo­nais ir t. t. Jū­sų šven­tei ga­li­me iš­nuo­mo­ti ir pri­pu­čia­mą sce­ną.
„Fu­ga“
Til­žės g. 68, Šiau­liai
Tel. 8 675 25 530
www.fu­ga.lt

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite