Angle down Atgal

Ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ru ta­po ku­liš­kis M. Nar­mon­tas

Rug­pjū­čio 3 die­ną ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ro pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti iš Plun­gės ra­jo­no Ku­lių mies­te­lio ki­lęs 39 me­tų Ma­rius Nar­mon­tas. Jis ku­ruos sta­ty­bos, te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, būs­to, erd­vi­nio pla­na­vi­mo ir ur­ba­nis­ti­kos klau­si­mus.

Nau­ja­sis vi­ce­mi­nist­ras tu­ri daug pro­fe­si­nės pa­tir­ties vals­ty­bi­nia­me sta­ty­bos ir ypač te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sek­to­riu­je. Ja­me triū­sia nuo 2004 me­tų, kai pra­dė­jo dirb­ti tuo­me­tė­je Vil­niaus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jo­je. Lie­tu­vo­je pa­nai­ki­nus ap­skri­tis, M. Nar­mon­tas pri­si­jun­gė prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ko­man­dos. 2010 me­tais pra­dė­jęs va­do­vau­ti Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros de­par­ta­men­tui, jis ku­ra­vo šias sri­tis, o nuo 2017-ųjų pra­džios – dar ir sta­ty­bą.
Pas­ta­ruo­ju me­tu M. Nar­mon­tas ėjo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Sta­ty­bos ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo po­li­ti­kos gru­pės va­do­vo pa­rei­gas.
Nau­ja­jam vi­ce­mi­nist­rui dir­bant mi­nis­te­ri­jo­je, bu­vo ini­ci­juo­ti, įgy­ven­din­ti ar įgy­ven­di­na­mi svar­būs pro­jek­tai: sa­vi­val­dy­bių in­fra­struk­tū­ros plėt­ros mo­de­lis, skait­me­ni­nės sta­ty­bos stra­te­gi­jos pro­jek­tas, pa­reng­ta ir įvyk­dy­ta te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo re­for­ma, spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mų są­ly­gų nu­sta­ty­mo mo­de­lis, ar­chi­tek­tų sa­vi­val­da, nau­jas dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­vi­mo mo­de­lis, vals­ty­bei svar­bių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo mo­de­lis ir kt.
M. Nar­mon­tas yra tik­ras že­mai­tis – gi­mė Plun­gės ra­jo­ne, Ku­lių mies­te­ly­je. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te bai­gęs kraš­tot­var­kos stu­di­jas, per­si­kė­lė į Vil­nių stu­di­juo­ti tei­sės. Su žmo­na As­ta au­gi­na du vai­kus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite