Angle down Atgal

Al­sė­džių par­duo­tu­vė­je siau­tė­jęs vai­ki­nas tu­rės su­mo­kė­ti ne­ma­žą bau­dą

Ko­vo 12 die­ną bu­vo pa­skelb­tas teis­mo nuosp­ren­dis Ed­ga­rui Ba­go­čiui (gim. 1992 m.). Jau­nas vy­ras per­nai ru­de­nį šiur­pi­no vie­nos Al­sė­džių par­duo­tu­vės dar­buo­to­jus ir klien­tus mo­suo­da­mas ge­le­ži­niu stry­pu ir gra­sin­da­mas su­si­do­ro­ji­mu. Smar­kuo­lis bu­vo nu­teis­tas už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 284 str.).

Už­sie­ny­je (Olan­di­jo­je) dir­ban­tis, Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jas E. Ba­go­čius Al­sė­džių mies­te­lio par­duo­tu­vė­je pa­si­ro­dė spa­lio 16-osios va­ka­re, jau po pu­sės aš­tuo­nių.
Ge­ro­kai įkau­šęs vai­ki­nas (vė­liau nu­sta­ty­tas 1,98 prom. gir­tu­mas), ma­tyt, pats ne­be­ži­no­jo, ko no­ri – at­ėjęs el­gė­si įžū­liai, ka­bi­nė­jo­si prie klien­tų ir dar­buo­to­jų, gra­si­no fi­zi­niu su­si­do­ro­ji­mu, kei­kė­si. Ap­lin­ki­niai bu­vo šo­ki­ruo­ti to­kio jo el­ge­sio.
Var­gais ne­ga­lais S. A. (gim. 1972 m.) jį iš­va­rė iš par­duo­tu­vės, ta­čiau chu­li­ga­nas dėl to tik dar la­biau su­si­ner­vi­no – lau­ke grie­bė me­ta­li­nį stry­pą, skir­tą par­duo­tu­vės klien­tų au­gin­ti­niams pri­riš­ti, ir ban­dė juo trenk­ti mi­nė­tam vy­riš­kiui.
Iš­puo­lio su­krės­ti žmo­nės pa­ty­rė ne­men­ką iš­gąs­tį, par­duo­tu­vės dar­bas bu­vo nu­trauk­tas, ne­tru­kus at­vy­ko iš­kvies­ta po­li­ci­ja.
Teis­me E. Ba­go­čius sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si. Be­je, jis nu­si­kal­to bū­da­mas re­ci­dy­vis­tas – yra teis­tas už smur­ti­nius nu­si­kal­ti­mus, teis­tu­mas ne­iš­ny­kęs.
Teis­mas at­si­žvel­gė į tai, kad kal­ti­na­ma­sis pa­da­rė ne­sun­kų nu­si­kal­ti­mą, dir­ba, di­de­lės ža­los ne­pa­da­rė, tad skir­tą baus­mę iš­kart su­ma­ži­no treč­da­liu. Ga­lu­ti­nė baus­mė – 1800 eu­rų bau­da.
Taip pat jam pri­teis­tas par­duo­tu­vės ieš­ki­nys dėl nu­lauž­to me­ta­li­nio sto­vo, skir­to klien­tų au­gin­ti­niams pri­riš­ti. In­di­vi­du­a­liai įmo­nei tai kai­na­vo 155 eu­rus. Kal­ti­na­ma­sis ieš­ki­nį pri­pa­ži­no, ža­lą su­ti­ko at­ly­gin­ti.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite