Angle down Atgal

Ak­ci­ja Pa­sau­li­nės gy­vy­bės die­nos pro­ga „Gy­vy­bė šven­ta ir ne­lie­čia­ma“

Ba­lan­džio 24 d. (At­ve­ly­kio sek­ma­die­nį) nuo 10 val. kvie­čia­me prie Šiau­lių ka­ted­ros (ta­ke Til­žės g. link).
 

Ska­nau­si­me uk­rai­nie­tiš­kų barš­čių ir rink­si­me pa­ra­mą į Šiau­lius at­vyks­tan­tiems uk­rai­nie­čiams. Šur­mu­liuos rank­dar­bių mu­gė, ku­rio­je įsi­gi­ję do­va­nė­lę pri­si­dė­si­te prie pa­ra­mos ka­ro pa­bė­gė­liams Šiau­liuo­se.
Ak­ci­jos glo­bė­jas – Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis.
Ren­gė­jai: Šiau­lių vys­ku­pi­jos ku­ri­ja, Šiau­lių vys­ku­pi­jos Šei­mos cent­ras.
Part­ne­riai: Šiau­lių ka­ted­ra, Lie­tu­vos „Ca­ri­to“ Šiau­lių sky­rius, VŠĮ Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mai, ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­rius.
Šiau­lių vys­ku­pi­jos Šei­mos cent­ras
 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite