Angle down Atgal

A. Visockas: tik šiauliečių dėka miestas šviečia kaip niekada ryškiai

Brangūs šiau­lie­čiai,

svei­ki­nu Jus 784-ojo Šiau­lių mies­to gim­ta­die­nio pro­ga!
Svar­bia is­to­ri­ne per­ga­le pa­žymė­tas Šiau­lių gi­mi­mas ir di­din­ga mies­to is­to­ri­ja kas­met pa­kvie­čia pri­si­min­ti bend­ras šiau­lie­čių per­ga­les ir įkve­pia to­liau kur­ti veržlų, am­bi­cingą ir at­virą mūsų visų Saulės miestą.
Dėko­ju šiau­lie­čiams, ku­rie dir­ba, ku­ria ir ski­ria sa­vo laiką, min­tis Saulės mies­to la­bui – tik Jūsų dėka Šiau­liai švie­čia kaip nie­ka­da ryš­kiai. Did­žiuo­kimės būda­mi šiau­lie­čiais ir puo­selė­ki­me sa­vo Saulės miestą!
Džiu­gios švie­čian­čių Šiau­lių gim­ta­die­nio šventės!

Šiau­lių mies­to me­ras Artū­ras Vi­soc­kas

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite