Angle down Atgal

55-mečio šventė suskambo dainomis ir muzika

Senas smuikas atsiduso;

Vėjas vėl stygas užgaus.

Ką davei mums, viskas mūsų,

Daug išsinešam brangaus.

Meno mokyklai -55-eri. 1963 metais gruodžio 14 d. Kaišiadorių rajono darbo žmonių deputatų tarybos sprendimu Nr. 342 Kaišiadoryse nutarta įsteigti vaikų muzikos mokyklą. Sprendimą pasirašė pirmininkas M. Gudžius ir sekretorė D. Lekečinskienė. Mokyklos įkūrimą inicijavo tuometinis švietimo skyriaus vedėjas R.Kapcevičius. Mokykla pradėjo veikti 1964 m. rugsėjo 1 d. Veikė tik muzikinis skyrius. I mokinių laida (21 mokinys) mokyklą baigė 1969 m. Šiandien mokykla yra išleidusi 50 mokinių laidų. Pradėjusioje veikti mokykloje buvo mokoma akordeono,
fortepijono, kanklių, pučiamųjų instrumentų, chorinio dainavimo specialybių. Mokinių poreikis mokytis augo, augo ir specialybių pasiūla. Iš pradžių veikusi Algirdo Brazausko dabartinėje gimnazijoje, Vytauto g. esančiame pastate, dabartiniame VŠĮ Moters sveikatos centre, mokykla persikėlė į buvusio darželio „Pasaka“ pastatą Gedimino gatvėje.

2006 m. Kaišiadorių muzikos mokyklai suteiktas Meno mokyklos statusas. Pradėjo veikti dailės programa, įsteigta ankstyvojo muzikinio ugdymo klasė (dabar – ankstyvojo meninio ugdymo programa). Chorinio dainavimo programos veikia Žiežmarių, Kruonio gimnazijose, Žaslių pagrindinėje mokykloje. 2012 m. įsteigtas Kaišiadorių meno mokyklos Rumšiškių filialas. Šiuo metu mokykloje vykdomos liaudies instrumentų (kanklės, birbynė), akordeono, fortepijono, styginių instrumentų (smuikas, violončelė), chorinio dainavimo, dailės, pučiamųjų instrumentų programos.

Ankstyvojo meninio ugdymo programą lankantys mažieji mokosi meno pagrindų (ritmikos, liaudies dainelių, dramos, dailės). Meno mėgėjų programą (gitara, dainavimas, kt.) pasirenka mokiniai nuo 12 metų, kurie tiesiog nori muzikuoti, dainuoti. Istorija - tai žmonės. Mokyklos istoriją kūrė ir kuria mokytojai, darbuotojai. Mokyklą baigė per 2000 mokinių, jiems mokytojai padėjo pažinti meną, gebėjimą suvokti ir atlikti muziką.

Vaikščiodami šiandien savo gimtojo miesto gatvėmis, sutinkame labai daug žmonių, kurie mokėsi muzikos (Meno) mokykloje. Sunku visus ir suskaičiuoti. Daug mokinių, baigusių šią mokyklą, pasirinko tolesnį muzikos (meno) kelią. Tai M. Kriščiūnas, A. Kriščiūnas, V. Lisauskas, A. Dūkštaitė, R. Pupalaigytė- Bradūnienė, L. Barzinskaitė- Kuliešiuvienė, G. Jocaitė, J. Jašauskienė ir daugelis kitų. Didelį indėlį puoselėjant mokyklą, jos laimėjimus įnešė mokyklos vadovai – direktoriai.

Skaudu, tačiau kelių mokyklos direktorių jau nėra tarp gyvųjų. Tai šviesios atminties V. Žiūros, V. Balčiūno, O. Maksimenkaitės, S. Vaitkevičiaus, R. Rikterytės. Kiekvienas jų pasižymėjo meniniu skoniu, buvo puikūs savo dalyko specialistai. Kas gi pamirštų, kai V. Žiūros laikais mokykloje susikūrė simfoninis orkestras. Be pučiamųjų instrumentų orkestro, kuriam ilgus metus vadovavo V.Balčiūnas, nevyko nei viena miesto ar rajono šventė. Visas jėgas šokio menui atidavė S. Vaitkevičius. O. Maksimenkaitė pasižymėjo subtilumu, puikiai dėstė muzikos teoriją. 2005–2014 m. mokyklai vadovavo R. Rikterytė.

Ji skatino tobulinti savo meistriškumą, gerai išmanė vadybos darbą, pati vedė renginius, gyvai ir vaizdingai perteikė mokiniams solfedžio, muzikos istorijos žinias. Džiugu, kad muzika, menas, mokyklos reikalai rūpi pirmajam mokyklos direktoriui S. Barzinskui. Palaikome ryšius ir su ketverius metus (1984-1989) mokyklai vadovavusia A. Pūgžliene. Gyvenimas nestovi vietoje. Mokykloje dirbo daug puikių mokytojų, darbuotojų.

Šiandien vieni yra užtarnautame poilsyje, kitų darbinė karjera pasikeitė. Bet visi yra mūsų – Kaišiadorių meno mokyklos dalis. Nuoširdus Jums ačiū! Muzikos mokyklą yra baigę ir šiandien savo mokykloje puikiai dirba: S. Adžgauskienė, R. Balčiūnienė, R. Girčienė, R. Grigaliūnas, R. Griesiuvienė, E. Jakubauskienė, A. Kairevičius, V. Kratavičius, J. Kupčiūnas, R. Marcinkevičienė, L. Mažuolytė, J. Mikulienė, D. Pilkienė, R. Ramunis, S. Straševičius, K. Tokarevienė, M. Melinskaitė, A. Tamašauskienė. Šią mokyklą taip pat baigė ir ilgus metus fleitos mokytoja dirbo G. Vainaitė. Mokykla turi aukštų pasiekimų: mokiniai yra daugelio respublikinių, tarptautinių konkursų laureatai, diplomantai, Grand Prix laimėtojai.

Respublikinėse Dainų šventėse rajono savivaldybei bene gausiausiai atstovauja Meno mokyklos kolektyvai. Mokykloje veikia puikus naujai susikūręs simfoninis orkestras (vadovas A. Vrublevskis). Drauge su mokiniais groja ir jų mokytojai. Taip pat didžiuojamės pučiamųjų orkestru ( vadovas A. Vrublevskis), liaudies instrumentų orkestru (vadovai Z. Rudzevičienė, I. Dulinskaitė, S. Straševičius).

Akordeonų orkestrui vadovauja nepailstanti akordeono mokytoja ekspertė O.Kupčiūnienė. Gražiai skamba mūsų mokyklos jaunių ir jaunučių chorai, kuriems vadovauja E. Jakubauskienė, A. Tamašauskienė, R. Balčiūnienė, V. Jočytė, J. Ivaškevičienė, A. Kazlauskaitė- Dičmanė, D. Redžepovienė, S. Čereškevičienė. Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai daug koncertuoja rajono renginiuose, bendradarbiaujame su daugeliu socialinių partnerių, palaikome glaudžius ryšius su mokyklomis, bibliotekomis, kultūros centrais, vykdome bendrus projektus. Surengta daug mokinių dailės darbų parodų, rajono svarius renginius kartu su mokiniais apipavidalina dailės mokytojos I. Armanavičiūtė, K. Tokarevienė, R. Marcinkevičienė.

Norisi padėkoti visiems mokytojams už jų triūsą, siekį, kad kuo daugiau mokinių pasirinktų meno, muzikos pažinimą. Tai mokytojai, kurie nebuvo paminėti: D. Baltakienė, D. Petrokienė, R. Lukoševičienė, V. Murauskienė, D. Eidukienė, L. Baranauskienė, D. Pelekevičius, E. Čižauskienė, V. Šimkutė, D. Vitienė, J. Ivaškevičienė, A. Grigaliūnienė, S. Mikalauskienė, S. Dovidavičius, L. Zubkovas, J. Kantoravičienė. Pavaduotoja ugdymui J. Mikulienė puikiai vadovauja ugdymo procesui, dirba su ankstyvojo meninio ugdymo mokiniais.

Kiekvienam renginiui vis naujų idėjų randa mokytoja A. Maselskienė. Kolektyvo gretas papildė ir gražiai dirba koncertmeisterė S. Jermakovaitė, mušamųjų instrumentų mokytojas J. Rimas, fleitos mokytojos O. Luciukaitė, J. Mickaitė. Nuoširdžiai dirba mokyklos darbuotojai: sekretorė D. Dzimidavičienė, vyr. buhalterė A. Šalkauskienė, pavaduotoja ūkio reikalams G. Stasiūnienė, bibliotekininkė V. Monkevičienė, techninis personalas E. Venskienė, J. Nekrašienė, V. Rikterienė, A. Miglinas, V. Tatarūnas, D. Bagdonienė. Labiausiai džiaugiamės mokiniais ir tėvų bendruomene.

Nėra lengva pasiryžti leisti savo vaiką mokytis muzikos ir meno, mokėti už jo mokslą... tačiau mokinių nemažėja, susidomėjimas yra. Yra susitarimai su tėvais, mokyklos bendruomenė nuolat informuoja apie pasiekimus, rengiami koncertai, pasirodymai tėveliams. Ačiū rajono savivaldybei, merui V. Tomkui, švietimo skyriaus vedėjai R. Arlauskienei už rūpestį, pagalbą sprendžiant problemas. Šiandien švenčiame Meno mokyklos 55-metį. Keliausim toliau šia erdve didžiule. Meno mokykla ugdo būsimąjį Lietuvos pilietį, kultūringą, kūrybišką žmogų.

Eugenija Švelnikienė

Pirmasis Muzikos mokyklos direktorius S. Barzinskas.
Pirmasis Muzikos mokyklos direktorius S. Barzinskas.
Į koncertą įsijungė meras V. Tomkus, baigęs šią mokyklą.
Į koncertą įsijungė meras V. Tomkus, baigęs šią mokyklą.
comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite