Angle down Atgal

5 at­sa­ky­mai apie vie­ni­šo as­mens iš­mo­ką: ką rei­kia ži­no­ti

Jau nuo lie­pos 1 d. bus ski­ria­ma 28 Eur dy­džio vie­ni­šo as­mens iš­mo­ka. Pla­nuo­ja­ma, kad pra­šy­mą jai gau­ti bus ga­li­ma pa­teik­ti ne tik in­ter­ne­tu as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je ar at­vy­kus į te­ri­to­ri­nį „Sod­ros“, bet ir te­le­fo­nu.

1. KAS GA­LI GAU­TI IŠ­MO­KĄ NUO 2021 M. LIE­POS 1 D.?
To­kią tei­sę tu­ri vie­ni­ši as­me­nys, gau­nan­tys:

  • šal­pos se­nat­vės pen­si­ją;
  • šal­pos neį­ga­lu­mo pen­si­ją (iš­sky­rus neį­ga­lius vai­kus iki 18 me­tų);
  • šal­pos kom­pen­sa­ci­ją, jei­gu ją gau­na se­nat­vės pen­si­jos am­žių su­ka­kęs as­muo ar ne­te­kęs 60 pro­c. ir dau­giau dar­bin­gu­mo;
  • so­cia­li­nę pen­si­ją;
  • pen­si­jos prie­mo­ką, nes jų pen­si­ja ma­žes­nė nei 260 Eur.Pa­pil­do­mi kri­te­ri­jai. Dek­la­ruo­ta as­mens gy­ve­na­mo­ji vie­ta yra Lie­tu­vo­je, žmo­gus nė­ra su­si­tuo­kęs nei Lie­tu­vo­je, nei už­sie­ny­je ar­ba san­tuo­ka yra nu­trū­ku­si. Taip pat vie­ni­šo as­mens iš­mo­ką ga­li gau­ti naš­liai, ku­rių naš­lių pen­si­ja šiuo me­tu yra ma­žes­nė nei 28,63 Eur.

2. PER KIEK LAI­KO REI­KIA KREIP­TIS Į „SOD­RĄ“?

Kreip­tis dėl vie­ni­šo as­mens iš­mo­kos ga­li­ma nuo lie­pos 1 d., ta­čiau ne vė­liau kaip per 12 mėn. nuo tei­sės gau­ti šią iš­mo­ką at­si­ra­di­mo die­nos.

3. AR REI­KIA IR KUR PA­TEIK­TI PRA­ŠY­MĄ?
Kaip ir vi­soms mo­ka­moms pe­rio­di­nėms iš­mo­koms, taip ir vie­ni­šo as­mens iš­mo­kai tu­ri bū­ti tei­kia­mas pra­šy­mas. Tai da­ry­ti ga­li­ma nuo lie­pos 1 die­nos ke­liais bū­dais: pa­teik­ti pra­šy­mą „Sod­ros“ as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je, pa­teik­ti už­pil­dy­tą pra­šy­mą „Sod­ros“ te­ri­to­ri­niam sky­riui ar­ba pa­skam­bin­ti „Sod­rai“ bend­ruo­ju in­for­ma­ci­jos te­le­fo­nu ir tai pa­da­ry­ti po­kal­bio me­tu.

4. KUR IR KA­DA GAU­SIU PI­NI­GUS?
Vie­ni­šo as­mens iš­mo­ka mo­ka­ma kiek­vie­ną mė­ne­sį už ei­na­mą­jį ka­len­do­ri­nį mė­ne­sį. Jei­gu pra­šy­mą pa­teik­si­te tarp lie­pos 1 d. ir spa­lio 31 d., iš­mo­ką gau­si­te ne vė­liau kaip iki lapk­ri­čio 30 d. Kar­tu gau­si­te ir vie­ni­šo as­mens iš­mo­kos ne­prie­mo­ką, jei­gu ji su­si­da­rė. Tuos, ku­rie pra­šy­mą pa­teiks po spa­lio 31 d., spren­di­mas dėl vie­ni­šo as­mens iš­mo­kos sky­ri­mo bus priim­tas ne vė­liau kaip per 20 dar­bo die­nų nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo.
Vie­ni­šo as­mens iš­mo­ka pri­sta­to­ma to­kia pa­čia tvar­ka, kaip ir pen­si­ja ar šal­pos iš­mo­ka. Jei­gu, pa­vyz­džiui, šal­pos se­nat­vės pen­si­ja jums pri­sta­to­ma į na­mus, tai ir vie­ni­šo as­mens iš­mo­ka bus pri­sta­ty­ta į na­mus. Jei šal­pos neį­ga­lu­mo pen­si­ją gau­na­te į as­me­ni­nę są­skai­tą, tai ir šią iš­mo­ką gau­si­te į tą pa­čią są­skai­tą.

5. AR GAU­NAN­TIEMS VIE­NI­ŠO AS­MENS IŠ­MO­KĄ NE­BUS PA­NAI­KIN­TOS KI­TOS KOM­PEN­SA­CI­JOS?
Nei vie­ni­šo as­mens iš­mo­ka, nei naš­lių pen­si­ja ne­tu­ri įta­kos ki­toms žmo­gui pa­gal ki­tus įsta­ty­mus pri­klau­san­čioms kas mė­ne­sį mo­ka­moms iš­mo­koms ar kom­pen­sa­ci­joms, ski­ria­mai pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai ar ap­mo­kė­ji­mui už so­cia­li­nes pa­slau­gas.

Soc­min.lt in­for­ma­ci­ja
 

comment Skaitytojų komentarai (1)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite